สถิติการได้รับบริจาควารสารฉบับพิมพ์ ของ ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ปีงบประมาณ 2552 (เดือน ตุลาคม 2551 - กันยายน 2552)
วารสารไทย วารสารภาษาต่างประเทศ
  ประเภทของสิ่งพิมพ์ รวม   ประเภทของสิ่งพิมพ์ รวม
เดือน วารสาร/นิตยสาร จุลสาร/จดหมายข่าว/เอกสาร (รายการ/เล่ม) เดือน วารสาร/นิตยสาร จุลสาร/จดหมายข่าว/เอกสาร (รายการ/เล่ม)
  รายการ เล่ม รายการ เล่ม     รายการ เล่ม รายการ เล่ม  
ต.ค. 51 42 60 6 15 48/75 ต.ค. 51 6 59 - - 6/59
พ.ย. 51 35 113 2 8 37/121 พ.ย. 51 1 19 - - 1/19
ธ.ค. 51 41 136 2 9 43/145 ธ.ค. 51 4 7 - - 4/7
ม.ค. 52 22 43 4 9 26/52 ม.ค. 52 3 119 - - 3/119
ก.พ. 52 41 100 8 21 49/121 ก.พ. 52 3 3 - - 3/3
มี.ค. 52 25 34 4 9 29/43 มี.ค. 52 8 155 - - 8/155
เม.ย. 52 35 52 6 15 41/67 เม.ย. 52 3 6 - - 3/6
พ.ค. 52 37 67 6 24 43/91 พ.ค. 52 2 45 - - 2/45
มิ.ย. 52 44 101 4 13 48/114 มิ.ย. 52 3 3 - - 3/3
ก.ค. 52 42 107 3 12 45/119 ก.ค. 52 1 1 - - 1/1
ส.ค. 52 32 43 7 17 39/60 ส.ค. 52 3 17 - - 3/17
ก.ย. 52 39 56 4 161 43/217 ก.ย. 52 4 19 - - 4/19
รวม 435 912 56 313 491/1,225 รวม 41 453 - - 41/453