สถิติการได้รับบริจาควารสารฉบับพิมพ์ ของ ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ปีงบประมาณ 2553 (เดือน ตุลาคม 2552 - กันยายน 2553)
วารสารไทย วารสารภาษาต่างประเทศ
  ประเภทของสิ่งพิมพ์ รวม   ประเภทของสิ่งพิมพ์ รวม
เดือน วารสาร/นิตยสาร จุลสาร/จดหมายข่าว/เอกสาร (รายการ/เล่ม) เดือน วารสาร/นิตยสาร จุลสาร/จดหมายข่าว/เอกสาร (รายการ/เล่ม)
  รายการ เล่ม รายการ เล่ม     รายการ เล่ม รายการ เล่ม  
ต.ค. 52 30 59 6 58 36/117 ต.ค. 52 7 12 - - 7/12
พ.ย. 52 30 43 8 26 38/69 พ.ย. 52 5 5 - - 5/5
ธ.ค. 52 32 46 3 312 35/358 ธ.ค. 52 5 5 - - 5/5
ม.ค. 53 33 48 10 19 43/67 ม.ค. 53 4 5 - - 4/5
ก.พ. 53 43 240 3 34 46/274 ก.พ. 53 2 16 - - 2/16
มี.ค. 53 40 55 4 113 44/168 มี.ค. 53 2 3 - - 2/3
เม.ย. 53 40 52 3 15 43/67 เม.ย. 53 4 10 - - 4/10
พ.ค. 53 30 34 5 110 35/144 พ.ค. 53 2 2 - - 2/2
มิ.ย. 53 33 39 11 125 44/164 มิ.ย. 53 2 13 - - 2/13
ก.ค. 53 38 58 9 73 47/131 ก.ค. 53 2 2 - - 2/2
ส.ค. 53 46 254 4 164 50/418 ส.ค. 53 3 36 - - 3/36
ก.ย. 53 38 53 10 131 48/184 ก.ย. 53 3 4 - - 3/4
รวม 433 981 76 1180 509/2161 รวม 41 113 - - 41/113