สถิติการได้รับบริจาควารสารฉบับพิมพ์ ของ ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ปีงบประมาณ 2556 (เดือน ตุลาคม 2555 - กันยายน 2556)
วารสารไทย วารสารภาษาต่างประเทศ
  ประเภทของสิ่งพิมพ์ รวม   ประเภทของสิ่งพิมพ์ รวม
เดือน วารสาร/นิตยสาร จุลสาร/จดหมายข่าว/เอกสาร (รายชื่อ/เล่ม) เดือน วารสาร/นิตยสาร จุลสาร/จดหมายข่าว/เอกสาร (รายชื่อ/เล่ม)
  รายชื่อ เล่ม รายชื่อ เล่ม     รายชื่อ เล่ม รายชื่อ เล่ม  
ต.ค. 55 44 61 19 132 63/193 ต.ค. 55 3 3 - - 3/3
พ.ย. 55 35 119 10 15 45/134 พ.ย. 55 2 2 - - 2/2
ธ.ค. 55 31 50 6 19 37/69 ธ.ค. 55 3 3 - - 3/3
ม.ค. 56 34 108 11 118 45/226 ม.ค. 56 3 6 - - 3/6
ก.พ. 56 26 93 8 18 34/111 ก.พ. 56 2 4 - - 2/4
มี.ค. 56 31 110 5 108 36/218 มี.ค. 56 2 8 - - 2/8
เม.ย. 56 21 81 6 26 27/107 เม.ย. 56 4 5 - - 4/5
พ.ค. 56 22 96 12 74 34/170 พ.ค. 56 5 6 - - 5/6
มิ.ย. 56           มิ.ย. 56          
ก.ค. 56           ก.ค. 56          
ส.ค. 56           ส.ค. 56          
ก.ย. 56           ก.ย. 56          
รวม 244 718 77 510 321/1,228 รวม 24 37 - - 24/37