สถิติงานบริการสำเนาเอกสารระหว่างห้องสมุด ของห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
ประจำปีงบประมาณ 2547  (ตุลาคม 2546 - กันยายน 2547)
  ให้บริการสำเนาบทความแก่ห้องสมุดอื่น  ผู้ใช้บริการทั่วไป  หรือผู้ใช้บริการผ่านระบบ JournalLink             ขอสำเนาบทความจากที่อื่น
เดือน-ปี ห้องสมุดภายใน ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา ห้องสมุดสถาบันอุดมศึกษา บุคคลทั่วไป / ขอจากห้องสมุด ขอจากต่างประเทศ 
  มหาวิทยาลัยมหิดล เขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล  ต่างจังหวัด และหน่วยงานอื่นๆ ภายในประเทศ (SEAMIC)
ต.ค.-46 8 6 26 23 14 3
พ.ย.-46 6 27 25 24 12 2
ธ.ค.-46 7 76 17 40 8 -
ม.ค.-47 17 31 38 30 15 1
ก.พ.-47 2 17 24 14 4 -
มี.ค.-47 11 29 18 54 10 2
เม.ย.-47 8 21 11 28 9 1
พ.ค.-47 11 27 35 47 17 1
มิ.ย.-47 - 10 28 33 5 -
ก.ค.-47 6 25 33 18 17 -
ส.ค.-47 2 36 28 18 16 3
ก.ย.-47 18 9 19 16 1 1
รวม 96 314 302 245 128 14
ให้บริการ 957 บทความ ขอรับบริการจากที่อื่น 142 บทความ