สถิติงานบริการสำเนาเอกสารระหว่างห้องสมุด
ประจำปีงบประมาณ 2548 (ตุลาคม 2547-กันยายน 2548)
ให้บริการสำเนาบทความแก่ห้องสมุดอื่น
  ห้องสมุดภายในมหาวิทยาลัยมหิดล ห้องสมุดในเขตกรุงเทพและปริมณฑล ห้องสมุดในเขตต่างจังหวัด ขอผ่านระบบ Journal Link รวม
ต.ค.-47 10 25 15 32 82
พ.ย.-47 19 34 24 38 115
ธ.ค.-48 20 6 31 24 81
ม.ค.-48 7 15 22 38 82
ก.พ.-48 10 14 18 20 62
มี.ค.-48 12 46 38 20 116
เม.ย.-48 9 47 13 12 81
พ.ค.-48 16 25 31 10 82
มิ.ย.-48 19 38 42 35 134
ก.ค.-48 18 31 28 30 107
ส.ค.-48 9 37 16 22 84
ก.ย.-48 17 17 17 21 72
รวม 166 335 295 302 1098
ขอรับบริการสำเนาบทความจากห้องสมุดอื่น
  ห้องสมุดภายในมหาวิทยาลัยมหิดล ห้องสมุดในเขตกรุงเทพและปริมณฑล ห้องสมุดในเขตต่างจังหวัด ขอจากต่างประเทศ (SEAMIC) รวม
ต.ค.-47 2 1 0 4 7
พ.ย.-47 4 6 0 0 10
ธ.ค.-48 6 0 2 2 10
ม.ค.-48 2 10 2 1 15
ก.พ.-48 3 5 1 1 10
มี.ค.-48 3 3 4 9 19
เม.ย.-48 1 4 0 3 8
พ.ค.-48 1 1 3 0 5
มิ.ย.-48 5 10 11 1 27
ก.ค.-48 4 4 3 1 12
ส.ค.-48 4 4 0 3 11
ก.ย.-48 1 3 3 2 9
รวม 36 51 29 27 143