สถิติให้บริการสำเนาเอกสารระหว่างห้องสมุด ปีงบประมาณ 56 (ต.ค.55-ก.ย.56)
ห้องสมุด
ภายในมหิดล
ห้องสมุดมหาวิทยาลัย
เขตกรุงเทพ/ปริมณฑล
ห้องสมุดมหาวิทยาลัย
ต่างจังหวัด
หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานเอกชน รวม
 ต.ค.55 5 10 11 9 0 35
 พ.ย.55 1 5 10 21 0 48
 ธ.ค.55 2 11 11 16 1 41
 ม.ค.56 8 2 12 12 0 34
 ก.พ.56 2 13 10 18 0 43
 มี.ค.56 3 6 3 34 0 46
 เม.ย.56 3 2 6 5 1 17
 พ.ค.56 11 5 6 21 0 43
 มิ.ย.56 3 7 0 10 0 20
 ก.ค.56 6 4 6 27 3 46
 ส.ค.56 2 8 2 57 0 69
 ก.ย.56 2 1 2 33 2 40
รวม 48 74 79 263 7 482
                     
สถิติการขอใช้บริการสำเนาเอกสารระหว่างห้องสมุด ปีงบประมาณ 56 (ต.ค.55-ก.ย.56)
ผู้ขอใช้บริการ แหล่งที่ขอใช้บริการ
ห้องสมุด
ภายในมหิดล
ห้องสมุดมหาวิทยาลัย
เขตกรุงเทพ/ปริมณฑล
ห้องสมุดมหาวิทยาลัย
ต่างจังหวัด
ต่าง
ประเทศ
รวม
ป.ตรี ป.โท ป.เอก อาจารย์ นักวิทย์ บุคลากร รวม
 ต.ค.55 1 4 2 3 0 0 10 6 3 0 1 10
 พ.ย.55 0 0 10 5 1 0 16 12 3 0 1 16
 ธ.ค.55 0 0 8 0 0 0 8 0 5 1 2 8
 ม.ค.56 1 4 6 0 0 1 12 3 7 1 1 12
 ก.พ.56 0 3 2 3 5 0 13 8 3 2 0 13
 มี.ค.56 0 8 4 1 0 0 13 0 8 5 0 13
 เม.ย.56 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1
 พ.ค.56 3 1 1 2 0 0 7 1 2 3 1 7
 มิ.ย.56 2 1 3 0 1 0 7 1 5 1 0 7
 ก.ค.56 0 2 1 6 1 0 10 6 2 0 2 10
 ส.ค.56 1 9 4 2 0 0 16 8 3 5 0 16
 ก.ย.56 0 2 7 2 0 0 11 4 4 3 0 11
รวม 9 34 48 24 8 1 124 49 45 21 9 124