สถิติให้บริการสำเนาเอกสารระหว่างห้องสมุด ปีงบประมาณ 57 (ต.ค.56-ก.ย.57)
ห้องสมุด
ภายในมหิดล
ห้องสมุดมหาวิทยาลัย
เขตกรุงเทพ/ปริมณฑล
ห้องสมุดมหาวิทยาลัย
ต่างจังหวัด
หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานเอกชน รวม
 ต.ค.56 0 5 0 13 1 19
 พ.ย.56 2 2 6 5 0 15
 ธ.ค.56 0 2 1 16 0 19
 ม.ค.57 0 3 3 34 0 40
 ก.พ.57 1 2 14 18 0 35
 มี.ค.57 2 1 1 29 1 34
 เม.ย.57 1 1 5 18 4 29
 พ.ค.57 8 0 1 20 0 29
 มิ.ย.57 3 2 1 15 0 21
 ก.ค.57 0 0 8 32 0 40
 ส.ค.57 1 1 6 9 0 17
 ก.ย.57 0 0 5 24 0 29
รวม 18 19 51 233 6 327
                     
สถิติการขอใช้บริการสำเนาเอกสารระหว่างห้องสมุด ปีงบประมาณ 57 (ต.ค.56-ก.ย.57)
ผู้ขอใช้บริการ แหล่งที่ขอใช้บริการ
ห้องสมุด
ภายในมหิดล
ห้องสมุดมหาวิทยาลัย
เขตกรุงเทพ/ปริมณฑล
ห้องสมุดมหาวิทยาลัย
ต่างจังหวัด
ต่าง
ประเทศ
รวม
ป.ตรี ป.โท ป.เอก อาจารย์ นักวิทย์ บุคลากร รวม
 ต.ค.56 0 1 7 2 5 0 15 0 11 4 0 15
 พ.ย.56 0 8 1 6 0 0 15 4 6 3 2 15
 ธ.ค.56 1 4 1 0 0 0 6 0 5 1 0 6
 ม.ค.57 0 2 5 1 0 0 8 2 4 1 1 8
 ก.พ.57 0 5 2 1 1 0 9 2 5 1 1 9
 มี.ค.57 0 2 9 0 0 0 11 0 10 0 1 11
 เม.ย.57 0 1 4 3 1 0 9 3 6 0 0 9
 พ.ค.57 0 2 3 1 0 1 7 3 3 0 1 7
 มิ.ย.57 0 0 7 0 0 4 11 2 6 2 1 11
 ก.ค.57 0 2 3 2 2 1 10 2 4 2 2 10
 ส.ค.57 0 0 2 0 0 0 2 1 1 0 0 2
 ก.ย.57 1 1 0 0 0 0 2 0 2 0 0 2
รวม 2 28 44 16 9 6 105 19 63 14 9 105