สถิติให้บริการสำเนาเอกสารระหว่างห้องสมุด ปีงบประมาณ 58 (ต.ค.57-ก.ย.58)
ห้องสมุด
ภายในมหิดล
ห้องสมุดมหาวิทยาลัย
เขตกรุงเทพ/ปริมณฑล
ห้องสมุดมหาวิทยาลัย
ต่างจังหวัด
หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานเอกชน รวม
 ต.ค.57 3 1 2 30 0 36
 พ.ย.57 5 1 5 35 0 46
 ธ.ค.57 1 2 10 15 0 28
 ม.ค.58 0 6 6 44 4 60
 ก.พ.58 5 4 4 26 1 40
 มี.ค.58 1 1 3 12 4 21
 เม.ย.58 1 1 6 26 2 36
 พ.ค.58 4 1 0 30 0 35
 มิ.ย.58 1 1 2 19 0 23
 ก.ค.58 1 3 5 38 0 47
 ส.ค.58 0 7 7 24 0 38
 ก.ย.58 0 3 6 16 0 25
รวม 22 31 56 315 11 435
                     
สถิติการขอใช้บริการสำเนาเอกสารระหว่างห้องสมุด ปีงบประมาณ 58 (ต.ค.57-ก.ย.58)
ผู้ขอใช้บริการ แหล่งที่ขอใช้บริการ
ห้องสมุด
ภายในมหิดล
ห้องสมุดมหาวิทยาลัย
เขตกรุงเทพ/ปริมณฑล
ห้องสมุดมหาวิทยาลัย
ต่างจังหวัด
ต่าง
ประเทศ
รวม
ป.ตรี ป.โท ป.เอก อาจารย์ นักวิทย์ บุคลากร รวม
 ต.ค.57 0 2 2 0 0 0 4 0 4 0 0 4
 พ.ย.57 0 4 2 1 0 1 8 2 4 2 0 8
 ธ.ค.57 0 2 4 0 0 0 6 1 4 1 0 6
 ม.ค.58 0 4 3 4 0 0 11 2 8 1 0 11
 ก.พ.58 0 6 2 2 1 0 11 6 3 2 0 11
 มี.ค.58 0 4 1 3 1 0 9 2 5 2 0 9
 เม.ย.58 0 2 9 0 0 0 11 5 4 2 0 11
 พ.ค.58 0 1 8 2 1 0 12 2 9 1 0 12
 มิ.ย.58 0 1 4 1 1 0 7 5 2 0 0 7
 ก.ค.58 3 0 4 6 1 0 14 8 4 2 0 14
 ส.ค.58 0 3 1 0 0 0 4 1 3 0 0 4
 ก.ย.58                        
รวม 3 29 40 19 5 1 97 34 50 13 0 97