สถิติการให้บริการสำเนาบทความ ปีงบประมาณ 2562 (ตุลาคม 2561 - กันยายน 2562)
เดือน ห้องสมุดภายในมหาวิทยาลัยมหิดล ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเขตกรุงเทพฯ/ปริมณฑล ห้องสมุดมหาวิทยาลัยต่างจังหวัด หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานเอกชน รวม  
 
ต.ค.   1   6   0   17 3 27  
พ.ย.   0   0   0   12 0 12  
ธ.ค.   0   2   0   5 0 7  
ม.ค.   2   0   0   9 2 13  
ก.พ.   1   0   0   20 0 21  
มี.ค.   3   0   0   7 4 14  
เม.ย.   1   0   0   14 0 15  
พ.ค.   0   0   0   10 2 12  
มิ.ย.   0   0   2   1 1 4  
ก.ค.   0   0   1   2 0 3  
ส.ค.   0   4   0   0 12 16  
ก.ย.   0   3   0   1 1 5  
รวม   8   15   3   98 25 149  
สถิติการขอใช้บริการสำเนาบทความ ปีงบประมาณ 2562 (ตุลาคม 2561 - กันยายน 2562)
เดือน ผู้ขอใช้บริการ รวม แหล่งที่ขอใช้บริการ รวม
ป.ตรี ป.โท ป.เอก อาจารย์ นักวิทย์ บุคลากร ห้องสมุดภายในมหาวิทยาลัยมหิดล ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเขตกรุงเทพฯ/ปริมณฑล ห้องสมุดมหาวิทยาลัยต่างจังหวัด
ต.ค. 0 1 1 2 0 0 4 2 2 0 4
พ.ย. 0 0 0 0 1 1 2 2 0 0 2
ธ.ค. 0 0 2 2 3 0 7 0 7 0 7
ม.ค. 0 0 0 1 0 2 3 1 2 0 3
ก.พ. 0 0 2 1 0 0 3 0 2 1 3
มี.ค. 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 1
เม.ย. 0 0 2 0 0 1 3 0 2 1 3
พ.ค. 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1
มิ.ย. 0 0 0 1 0 1 2 1 0 1 2
ก.ค. 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1
ส.ค. 0 1 0 1 0 1 3 1 2 0 3
ก.ย. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 0 2 8 9 4 7 30 9 18 3 30