สถิติการให้บริการสำเนาบทความ ปีงบประมาณ 2563 (ตุลาคม 2562 - กันยายน 2563)
เดือน ห้องสมุดภายในมหาวิทยาลัยมหิดล ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเขตกรุงเทพฯ/ปริมณฑล ห้องสมุดมหาวิทยาลัยต่างจังหวัด หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานเอกชน รวม  
 
ต.ค.   1   5   0   15 19 40  
พ.ย.   0   0   0   4 2 6  
ธ.ค.   0   0   0   2 0 2  
ม.ค.   0   1   0   11 0 12  
ก.พ.   0   0   0   22 0 22  
มี.ค.   0   0   0   7 3 10  
เม.ย.   0   0   0   0 0 0  
พ.ค.   1   1   0   0 0 2  
มิ.ย.   0   0   0   0 1 1  
ก.ค.   0   0   0   3 9 12  
ส.ค.   0   0   0   0 0 0  
ก.ย.   0   1   0     10 11  
รวม   2   8   0   64 44 118  
สถิติการขอใช้บริการสำเนาบทความ ปีงบประมาณ 2563 (ตุลาคม 2562 - กันยายน 2563)
เดือน ผู้ขอใช้บริการ รวม แหล่งที่ขอใช้บริการ รวม
ป.ตรี ป.โท ป.เอก อาจารย์ นักวิทย์ บุคลากร ห้องสมุดภายในมหาวิทยาลัยมหิดล ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเขตกรุงเทพฯ/ปริมณฑล ห้องสมุดมหาวิทยาลัยต่างจังหวัด
ต.ค. 0 1 1 0 0 0 2 0 2 0 2
พ.ย. 0 0 2 1 1 0 4 0 1 3 4
ธ.ค. 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1
ม.ค. 0 0 0 2 0 0 2 1 1 0 2
ก.พ. 0 0 1 1 0 0 2 2 0 0 2
มี.ค. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
เม.ย. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
พ.ค. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
มิ.ย. 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1
ก.ค. 0 0 1 1 0 1 3 0 2 1 3
ส.ค. 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1
ก.ย. 0 0 0 1 0 0 1 0 0 1 1
รวม 0 1 5 8 1 2 17 4 6 7 17