สถิติการให้บริการสำเนาบทความ ปีงบประมาณ 2563 (ตุลาคม 2562 - กันยายน 2563)
เดือน ห้องสมุดภายในมหาวิทยาลัยมหิดล ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเขตกรุงเทพฯ/ปริมณฑล ห้องสมุดมหาวิทยาลัยต่างจังหวัด หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานเอกชน รวม  
 
ต.ค.   1   5   0   15 19 40  
พ.ย.   0   0   0   4 2 6  
ธ.ค.   0   0   0   2 0 2  
ม.ค.                   0  
ก.พ.                   0  
มี.ค.                   0  
เม.ย.                   0  
พ.ค.                   0  
มิ.ย.                   0  
ก.ค.                   0  
ส.ค.                   0  
ก.ย.                   0  
รวม   1   5   0   21 21 48  
สถิติการขอใช้บริการสำเนาบทความ ปีงบประมาณ 2563 (ตุลาคม 2562 - กันยายน 2563)
เดือน ผู้ขอใช้บริการ รวม แหล่งที่ขอใช้บริการ รวม
ป.ตรี ป.โท ป.เอก อาจารย์ นักวิทย์ บุคลากร ห้องสมุดภายในมหาวิทยาลัยมหิดล ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเขตกรุงเทพฯ/ปริมณฑล ห้องสมุดมหาวิทยาลัยต่างจังหวัด
ต.ค. 0 1 1 0 0 0 2 0 2 0 2
พ.ย. 0 0 2 1 1 0 4 0 1 3 4
ธ.ค. 0 0 0 0 0 1 1 1 0 0 1
ม.ค.                     0
ก.พ.                     0
มี.ค.                     0
เม.ย.                     0
พ.ค.                     0
มิ.ย.                     0
ก.ค.                     0
ส.ค.                     0
ก.ย.                     0
รวม 0 1 3 1 1 1 7 1 3 3 7