สถิติการให้บริการสำเนาบทความ ปีงบประมาณ 2564 (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564)
เดือน ห้องสมุดภายในมหาวิทยาลัยมหิดล ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเขตกรุงเทพฯ/ปริมณฑล ห้องสมุดมหาวิทยาลัยต่างจังหวัด หน่วยงานของรัฐ หน่วยงานเอกชน รวม  
 
ต.ค.   0   0   0   0 0 0  
พ.ย.   0   0   0   0 0 0  
ธ.ค.   0   0   0   0 1 1  
ม.ค.   0   0   0   5 1 6  
ก.พ.   0   0   1   11 0 12  
มี.ค.   1   0   0   0 8 9  
เม.ย.   0   0   0   0 3 3  
พ.ค.   0   0   0   0 1 1  
มิ.ย.   0   0   0   0 7 7  
ก.ค.   0   0   0   0 0 0  
ส.ค.   2   0   0   4 0 6  
ก.ย.   0   0   0   0 1 1  
รวม   3   0   1   20 22 46  
สถิติการขอใช้บริการสำเนาบทความ ปีงบประมาณ 2564 (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564)
เดือน ผู้ขอใช้บริการ รวม แหล่งที่ขอใช้บริการ รวม
ป.ตรี ป.โท ป.เอก อาจารย์ นักวิทย์ บุคลากร ห้องสมุดภายในมหาวิทยาลัยมหิดล ห้องสมุดมหาวิทยาลัยเขตกรุงเทพฯ/ปริมณฑล ห้องสมุดมหาวิทยาลัยต่างจังหวัด
ต.ค. 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1
พ.ย. 0 0 1 0 0 0 1 0 0 1 1
ธ.ค. 0 0 1 1 0 0 2 0 2 0 2
ม.ค. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ก.พ. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
มี.ค. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
เม.ย. 0 0 1 1 0 0 2 0 0 2 2
พ.ค. 0 0 2 1 0 0 3 2 0 1 3
มิ.ย. 0 0 0 1 0 0 1 0 1 1 2
ก.ค. 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1
ส.ค. 0 0 0 1 0 0 1 0 1 0 1
ก.ย. 0 0 0 2 0 0 2 0 2 0 2
รวม 0 0 5 9 0 0 14 2 8 5 15