สถิติการให้บริการ Article Express ปีงบประมาณ 2556 (ต.ค.55 - ก.ย.56)
เดือน ประเภทของผู้ใช้ ประเภทของบทความที่ให้บริการ
ป.ตรี ป.โท ป.เอก อาจารย์ บุคลากร รวม ภาษา ตปท. บทความภาษาไทย บทความอิเล็กทรอนิกส์ ไม่มีให้บริการ รวม
 ต.ค.55 1 25 66 22 3 117 16 0 60 41 117
 พ.ย.55 1 11 77 60 6 155 72 0 43 40 155
 ธ.ค.55 0 4 63 2 0 69 7 0 45 17 69
 ม.ค.56 0 26 177 36 2 241 32 0 152 57 241
 ก.พ.56 2 20 37 33 1 93 24 0 33 36 93
 มี.ค.56 5 20 53 13 2 93 19 0 31 43 93
 เม.ย.56 3 19 136 2 25 185 13 0 102 70 185
 พ.ค.56 0 14 24 4 1 43 12 0 17 14 43
 มิ.ย.56 4 10 48 15 4 81 13 0 36 32 81
 ก.ค.56 2 15 130 2 2 151 13 0 112 26 151
 ส.ค.56 2 16 19 4 1 42 16 0 11 15 42
 ก.ย.56 2 37 29 6 0 74 22 0 30 22 74
รวม 22 217 859 199 47 1344 259 0 672 413 1344