สถิติการให้บริการ Article Express ปีงบประมาณ 2557 (ต.ค.56 - ก.ย.57)
เดือน ประเภทของผู้ใช้ ประเภทของบทความที่ให้บริการ
ป.ตรี ป.โท ป.เอก อาจารย์ บุคลากร รวม ภาษา ตปท. บทความภาษาไทย บทความอิเล็กทรอนิกส์ ไม่มีให้บริการ รวม
 ต.ค.56 2 17 87 3 5 114 17 0 60 37 114
 พ.ย.56 2 31 12 8 2 55 16 0 21 18 55
 ธ.ค.56 3 16 22 6 2 49 20 1 23 5 49
 ม.ค.57 1 9 40 3 0 53 16 0 19 18 53
 ก.พ.57 1 31 15 5 3 55 14 0 27 14 55
 มี.ค.57 1 18 53 6 1 79 19 0 30 30 79
 เม.ย.57 2 8 21 38 1 70 10 0 19 41 70
 พ.ค.57 4 6 15 8 1 34 18 0 9 7 34
 มิ.ย.57                      
 ก.ค.57                      
 ส.ค.57                      
 ก.ย.57                      
รวม 16 136 265 77 15 509 130 1 208 170 509