สถิติการให้บริการบทความอิเล็กทรอนิกส์  ปีงบประมาณ 2563 (ต.ค.62-ก.ย.63)
เดือน ประเภทของผู้ใช้ ประเภทของบทความที่ให้บริการ
ป.ตรี ป.โท ป.เอก อาจารย์ บุคลากร รวม แสกนบทความ ตปท.  บทความภาษาไทย บทความอิเล็กทรอนิกส์ ไม่มีให้บริการ รวม
ต.ค. 62 0 1 1 12 0 14 0 0 14 0 14
พ.ย. 62 0 1 6 4 1 12 0 0 11 1 12
ธ.ค. 62 0 0 3 2 0 5 0 0 5 0 5
ม.ค. 63 0 0 1 2 0 3 0 0 3 0 3
ก.พ. 63           0         0
มี.ค. 63           0         0
เม.ย. 63           0         0
พ.ค. 63           0         0
มิ.ย. 63           0         0
ก.ค. 63           0         0
ส.ค. 63           0         0
ก.ย. 63           0         0
รวม 0 2 11 20 1 34 0 0 33 1 34