สถิติการให้บริการบทความอิเล็กทรอนิกส์  ปีงบประมาณ 2563 (ต.ค.62-ก.ย.63)
เดือน ประเภทของผู้ใช้ ประเภทของบทความที่ให้บริการ
ป.ตรี ป.โท ป.เอก อาจารย์ บุคลากร รวม แสกนบทความ ตปท.  บทความภาษาไทย บทความอิเล็กทรอนิกส์ ไม่มีให้บริการ รวม
ต.ค. 62 0 1 1 12 0 14 0 0 14 0 14
พ.ย. 62 0 1 6 4 1 12 0 0 11 1 12
ธ.ค. 62 0 0 3 2 0 5 0 0 5 0 5
ม.ค. 63 0 0 1 2 0 3 0 0 3 0 3
ก.พ. 63 0 1 5 6 2 14 0 0 13 1 14
มี.ค. 63 0 0 3 1 0 4 0 0 4 0 4
เม.ย. 63 0 0 0 3 14 17 0 0 17 0 17
พ.ค. 63 1 0 0 0 5 6 0 0 6 0 6
มิ.ย. 63 0 6 1 7 0 14 0 0 14 0 14
ก.ค. 63 0 2 7 6 0 15 0 0 15 0 15
ส.ค. 63 0 0 4 1 0 5 0 0 3 2 5
ก.ย. 63 0 1 4 4 2 11 1 0 7 3 11
รวม 1 12 35 48 24 120 1 0 112 7 120