สถิติการให้บริการบทความอิเล็กทรอนิกส์ ปีงบประมาณ 2564 (ต.ค. 2563 - ก.ย. 2564)
เดือน ประเภทของผู้ใช้ รวม ประเภทของบทความที่ให้บริการ รวม
ป.ตรี ป.โท ป.เอก อาจารย์ บุคลากร สแกนบทความ ตปท. บทความภาษาไทย บทความอิเล็กทรอนิกส์ ไม่มีให้บริการ
ต.ค.63 0 2 0 2 0 4 1 0 2 1 4
พ.ย.63 0 3 0 1 0 4 0 0 3 1 4
ธ.ค.63 0 0 1 1 0 2 0 0 2 0 2
ม.ค.64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ก.พ.64 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1
มี.ค.64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
เม.ย.64 0 0 6 2 0 8 0 0 7 1 8
พ.ค.64 0 0 3 7 0 10 0 1 7 2 10
มิ.ย.64 0 0 1 5 3 9 0 0 8 1 9
ก.ค.64 1 0 0 2 0 3 0 0 2 1 3
ส.ค.64 0 0 3 4 0 7 0 0 4 3 7
ก.ย.64 0 0 2 4 3 9 0 0 6 3 9
รวม 1 5 16 29 6 57 1 1 42 13 57