สถิติการให้บริการบทความอิเล็กทรอนิกส์  ปีงบประมาณ 2564 (ต.ค.63-ก.ย.64)
เดือน ประเภทของผู้ใช้ ประเภทของบทความที่ให้บริการ
ป.ตรี ป.โท ป.เอก อาจารย์ บุคลากร รวม สแกนบทความ ตปท.  บทความภาษาไทย บทความอิเล็กทรอนิกส์ ไม่มีให้บริการ รวม
ต.ค. 63 0 2 0 2 0 4 1 0 2 1 4
พ.ย. 63 0 3 0 1 0 4 0 0 3 1 4
ธ.ค. 63 0 0 1 1 0 2 0 0 2 0 2
ม.ค. 64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ก.พ. 64 0 0 0 1 0 1 0 0 1 0 1
มี.ค. 64 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
เม.ย. 64           0         0
พ.ค. 64           0         0
มิ.ย. 64           0         0
ก.ค. 64           0         0
ส.ค. 64           0         0
ก.ย. 64           0         0
รวม 0 5 1 5 0 11 1 0 8 2 11