สรุปจำนวนได้รับบริจาคสิ่งพิมพ์ของ งานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข  ประจำปีงบประมาณ 55 (ประจำเดือน ต.ค. 54 - ก.ย. 55)  (จำนวนชื่อเรื่อง/จำนวนเล่ม)

 

 

เดือน

 

*สิ่งพิมพ์ภาษาไทย

รวม

หนังสือทั่วไป

บทคัดย่อ

รายงานประจำปี

รายงานการวิจัย

รายงานการประชุม

วิทยานิพนธ์

หนังสือ

ที่ระลึก

เอกสารเผยแพร่

สื่อวัสดุ

ต.ค.54

65/72

-

4/4

1/1

1/1

-

1/1

-

-

72/79

พ.ย.54

43/47

-

2/2

1/3

2/2

-

1/1

1/1

2/2

52/58

ธ.ค.54

53/102

-

1/1

7/7

-

-

2/2

4/4

-

67/116

ม.ค.55

84/89

-

2/2

7/7

4/4

-

6/6

1/3

3/31

107/142

ก.พ.55

92/108

-

5/14

-

2/2

-

2/2

-

3/5

104/131

มี.ค.55

96/199

-

4/5

2/2

1/1

-

1/1

-

-

104/208

เม.ย.55

35/50

-

3/4

2/2

1/1

-

3/3

-

-

44/60

พ.ค.55

24/38

-

5/8

-

1/1

-

1/1

1/2

1/2

33/52

มิ.ย.55

72/87

-

4/4

1/1

-

-

-

-

1/1

78/93

ก.ค.55

18/25

-

4/4

16/16

3/8

-

2/4

5/8

2/3

50/68

ส.ค.55

19/20

-

5/5

1/1

-

-

4/4

1/1

-

30/31

ก.ย.55

52/59

-

1/1

1/1

-

-

2/2

-

2/4

58/67

รวม

653/896

-

40/54

39/41

15/20

-

25/27

13/19

14/48

799/1105

 

 

 

เดือน

 

*สิ่งพิมพ์ภาษาอังกฤษ

รวม

หนังสือทั่วไป

บทคัดย่อ

รายงานประจำปี

รายงานการวิจัย

รายงานการประชุม

วิทยานิพนธ์

หนังสือ

ที่ระลึก

เอกสารเผยแพร่

สื่อวัสดุ

ต.ค.54

17/17

-

3/3

-

-

-

-

-

-

20/20

พ.ย.54

16/16

-

-

-

-

-

16/16

-

-

32/32

 ธ.ค.54

2/2

-

-

-

-

-

-

-

-

2/2

ม.ค.55

9/9

-

-

-

1/1

-

-

-

-

10/10

ก.พ.55

23/23

-

-

-

-

-

-

-

-

23/23

มี.ค.55

28/32

-

-

1/1

-

-

-

-

-

29/33

เม.ย.55

6/7

-

-

-

-

-

-

-

-

6/7

พ.ค.55

1/1

-

-

-

-

-

-

-

-

1/1

มิ.ย.55

1/1

-

-

-

1/1

-

-

-

-

2/2

ก.ค.55

2/4

-

2/2

-

-

-

-

-

-

4/6

ส.ค.55

-

-

2/2

-

-

-

-

-

-

2/2

ก.ย.55

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

รวม

105/112

-

7/7

1/1

2/2

-

16/16

-

-

131/138

 

 

* สิ่งพิมพ์ที่ได้รับจากทางไปรษณีย์  

 

 

สรุปการส่งสิ่งพิมพ์บริจาคเพื่อวิเคราะห์หมวดหมู่ ประจำปีงบประมาณ 55 ( ต.ค. 54 - ก.ย. 55)

 

เดือน

ภาษาไทย

ภาษาอังกฤษ

 

รวม

 

วิชาการ

นอกเวลา

วิชาการ

นอกเวลา

วิทยานิพนธ์

Research Project

ชื่อ

เล่ม

ชื่อ

เล่ม

ชื่อ

เล่ม

ชื่อ

เล่ม

ชื่อ

เล่ม

ชื่อ

เล่ม

ต.ค.54

7

8

19

19

9

9

1

1

-

-

-

-

36/37

พ.ย.54

10

16

19

19

10

10

1

1

-

-

-

-

40/46

ธ.ค.54

-

-

18

18

-

-

2

2

-

-

-

-

20/20

ม.ค.55

8

9

36

36

8

8

4

4

-

-

-

-

56/57

ก.พ.55

12

14

18

18

4

4

2

2

-

-

-

-

36/38

มี.ค.55

 12

14

18

18

4

4

2

2

-

-

-

-

36/38

เม.ย.55

11

13

18

18

5

5

2

2

-

-

-

-

36/38

พ.ค.55

12

12

19

19

4

4

1

1

-

-

-

-

36/36

มิ.ย.55

15

20

19

20

4

4

1

1

-

-

-

-

39/45

ก.ค.55

15

15

-

-

5

6

10

10

-

-

-

-

30/31

ส.ค.55

11

11

-

-

5

6

-

-

-

-

-

-

16/17

ก.ย.55

-

-

29

29

1

1

11

11

-

-

-

-

41/41

รวม

113

132

213

214

59

61

37

37

-

-

-

-

422/444

 

 

 

สรุปจำนวนการคัดเลือกสิ่งพิมพ์ที่ได้รับบริจาคเพื่อบริการ ประจำปีงบประมาณ 55 (ประจำเดือน ต.ค. 54 - ก.ย. 55)  (จำนวนชื่อเรื่อง/จำนวนเล่ม)

 

 

เดือน

 

*สิ่งพิมพ์ภาษาไทย

รวม

หนังสือทั่วไป

บทคัดย่อ

รายงานประจำปี

รายงานการวิจัย

รายงานการประชุม

วิทยานิพนธ์

หนังสือ

ที่ระลึก

เอกสารเผยแพร่

สื่อวัสดุ

ต.ค.54

127/129

-

-

-

-

-

-

-

-

127/129

พ.ย.54

67/73

-

-

-

1/1

-

-

-

-

68/74

ธ.ค.54

258/271

-

1/1

-

-

-

1/1

-

-

260/273

ม.ค.55

155/172

-

-

4/4

-

-

2/2

-

2/22

163/200

ก.พ.55

281/284

-

-

-

-

-

-

-

-

281/284

มี.ค.55

127/127

-

-

-

-

-

-

-

-

127/127

เม.ย.55

72/74

-

-

-

-

-

-

-

-

72/74

พ.ค.55

160/165

-

-

-

-

-

-

-

-

160/165

มิ.ย.55

41/41

-

-

1/1

-

-

-

-

-

42/42

ก.ค.55

80/116

-

-

-

-

-

-

-

-

80/116

ส.ค.55

43/45

-

-

-

-

-

-

-

-

43/45

ก.ย.55

41/45

 

 

 

 

 

 

 

 

41/45

รวม

1452/1542

-

1/1

5/5

1/1

-

3/3

-

2/22

1464/1574

 

 

 

เดือน

 

*สิ่งพิมพ์ภาษาอังกฤษ

รวม

หนังสือทั่วไป

บทคัดย่อ

รายงานประจำปี

รายงานการวิจัย

รายงานการประชุม

วิทยานิพนธ์

หนังสือ

ที่ระลึก

เอกสารเผยแพร่

สื่อวัสดุ

ต.ค.54

2/2

-

-

-

-

-

-

-

-

2/2

พ.ย.54

30/30

-

-

-

-

-

-

-

-

30/30

ธ.ค.54

27/27

-

-

-

-

-

-

-

-

27/27

ม.ค.55

40/40

-

-

-

-

-

-

-

-

40/40

ก.พ.55

4/4

-

-

-

-

-

-

-

-

4/4

มี.ค.55

14/19

-

-

-

-

-

-

-

-

14/19

เม.ย.55

14/14

-

-

-

-

-

-

-

-

14/14

พ.ค.55

1/1

-

-

-

-

-

-

-

-

1/1

มิ.ย.55

6/6

-

-

-

-

-

-

-

-

6/6

ก.ค.55

65/65

-

-

-

-

-

-

-

-

65/65

ส.ค.55

21/21

-

-

-

-

-

-

-

-

21/21

ก.ย.55

11/13

-

-

-

-

-

-

-

-

11/13

รวม

235/242

-

-

-

-

-

-

-

-

235/242  

 

* สิ่งพิมพ์ที่ได้รับจากทางไปรษณีย์ และศูนย์รับบริจาคหนังสือห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข

 

 

สรุปสถิติการบริจาคหนังสือต่อให้กับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยมหิดล และนอกมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีงบประมาณ 55 (ประจำเดือน ต.ค. 54 - ก.ย. 55) (จำนวนชื่อเรื่อง/จำนวนเล่ม ; จำนวนที่ที่บริจาค)

 

เดือน

จำนวนหนังสือที่บริจาค

แหล่งบริจาคต่อ

เล่ม

ภายในมหาวิทยาลัย

ภายนอกมหาวิทยาลัย

ต.ค.54

1338

-

3

พ.ย.54

66

1

-

ธ.ค.54

891

-

3

ม.ค.55

3084

-

7

ก.พ.55

1004

-

7

มี.ค.55

2554

-

5

เม.ย.55

937

-

2

พ.ค.55

931

-

2

มิ.ย.55

603

24

1

ก.ค.55

1416

-

5

ส.ค.55

489

-

1

ก.ย.55

996

-

1

รวม

14309

25

37

 


* จำนวนสิ่งพิมพ์บริจาคที่บริจาคศูนย์รับบริจาคหนังสือห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข

 

 

สถิติการขอรับบริจาคหนังสือจากหน่วยงานที่เผยแพร่สิ่งพิมพ์ ประจำปีงบประมาณ 55 (ประจำเดือน ต.ค. 54 - ก.ย. 55)

 

เดือน

ภาษาไทย

ภาษาอังกฤษ

รวม

ชื่อเรื่อง

เล่ม

ชื่อเรื่อง

เล่ม

ต.ค.54

-

-

-

-

-

พ.ย.54

-

-

-

-

-

ธ.ค.54

-

-

-

-

-

ม.ค.55

-

-

-

-

-

ก.พ.55

-

-

-

-

-

มี.ค.55

-

-

-

-

-

เม.ย.55

-

-

-

-

-

พ.ค.55

2

2

-

-

4

มิ.ย.55

-

-

-

-

-

ก.ค.55

-

-

-

-

-

ส.ค.55

-

-

-

-

-

ก.ย.55

1

3

-

-

4

รวม

3

5

-

-

8