สรุปจำนวนได้รับบริจาคสิ่งพิมพ์ของ งานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข  ประจำปีงบประมาณ 56 (ประจำเดือน ต.ค. 55 - ก.ย. 56)  (จำนวนชื่อเรื่อง/จำนวนเล่ม)

 

 

เดือน

 

*สิ่งพิมพ์ภาษาไทย

รวม

หนังสือทั่วไป

บทคัดย่อ

รายงานการวิจัย

รายงานประจำปี

รายงานการประชุม

วิทยานิพนธ์

หนังสือ

ที่ระลึก

เอกสารเผยแพร่

สื่อวัสดุ

ต.ค.55

86/90

-

-

1/1

3/4

-

11/11

1/1

-

102/107

พ.ย.55

18/32 

-

-

2/2

1/2

-

3/3

1/1

1/1

26/41

ธ.ค.55

94/99

-

-

-

2/2

-

2/2

1/1

2/13

101/117

ม.ค.56

26/67

-

-

3/3

-

-

4/4

2/2

-

35/76

ก.พ.56

8/15

-

2/2

-

-

-

2/5

-

-

12/22

มี.ค.56

22/25

-

2/2

-

-

-

4/4

5/21

-

33/52

เม.ย.56

16/18

-

-

1/2

-

-

2/4

-

-

19/24

พ.ค.56

16/19

-

-

1/1

1/1

-

-

-

-

18/21

มิ.ย.56

6/9

-

-

2/2

-

-

-

-

-

8/11

ก.ค.56

52/55

-

4/4

4/4

-

-

4/4

-

3/3

67/70

ส.ค.56

15/19

1/1

-

1/1

-

-

-

1/1

-

18/22

ก.ย.56

27/70

-

-

1/1

-

-

-

-

-

28/71

รวม

386/518

1/1

8/8

16/17

7/9

-

32/37

11/27

6/17

467/634

 

 

เดือน

 

*สิ่งพิมพ์ภาษาอังกฤษ

รวม

หนังสือทั่วไป

บทคัดย่อ

รายงานการวิจัย

รายงานประจำปี

รายงานการประชุม

วิทยานิพนธ์

หนังสือ

ที่ระลึก

เอกสารเผยแพร่

สื่อวัสดุ

ต.ค.55

10/27

-

-

-

2/2

11/11

-

-

-

23/40

พ.ย.55

-

-

-

-

-

21/21

-

-

-

21/21

ธ.ค.55

2/2

-

-

-

1/1

-

-

-

-

3/3

ม.ค.56

1/1

-

-

-

-

-

-

-

-

1/1

ก.พ.56

4/4

1/1

-

-

1/1

-

-

1/1

-

7/7

มี.ค.56

-

-

-

-

-

-

1/1

-

-

1/1

เม.ย.56

1/1

-

-

-

-

-

-

-

-

1/1

พ.ค.56

1/1

-

-

-

-

-

-

-

-

1/1

มิ.ย.56

2/2

-

-

-

-

-

-

-

-

2/2

ก.ค.56

9/9

-

-

1/1

-

-

-

-

1/1

11/11

ส.ค.56

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ก.ย.56

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

รวม

30/47

1/1

-

1/1

4/4

32/32

1/1

1/1

1/1

71/88

 

* สิ่งพิมพ์ที่ได้รับจากทางไปรษณีย์  

 

 

สรุปการส่งสิ่งพิมพ์บริจาคเพื่อวิเคราะห์หมวดหมู่ ประจำปีงบประมาณ 56 ( ต.ค. 55 - ก.ย. 56)

 

เดือน

ภาษาไทย

ภาษาอังกฤษ

 

รวม

 

วิชาการ

นอกเวลา

วิชาการ

นอกเวลา

วิทยานิพนธ์

Research Project

ชื่อ

เล่ม

ชื่อ

เล่ม

ชื่อ

เล่ม

ชื่อ

เล่ม

ชื่อ

เล่ม

ชื่อ

เล่ม

ต.ค.55

19

22

10

10

4

20

10

10

-

-

-

-

43/62

พ.ย.55

-

-

20

20

-

-

-

-

-

-

-

-

20/20

ธ.ค.55

21

24

-

-

3

3

1

1

-

-

-

-

25/28

ม.ค.56

8

14

48

53

1

1

10

10

-

-

-

-

67/78

ก.พ.56

1

3

33

33

-

-

-

-

-

-

-

-

34/36

มี.ค.56

9

12

10

14

2

2

21

21

13

13

-

-

55/62

เม.ย.56

30

30

48

50

5

5

3

3

-

-

-

-

86/88

พ.ค.56

11

11

25

25

-

-

3

3

-

-

-

-

39/39

มิ.ย.56

12

12

8

12

6

6

-

-

-

-

-

-

26/26

ก.ค.56

29

30

41

55

11

11

7

7

 

 

 

 

88/103

ส.ค.56

13

13

27

27

25

25

-

-

-

-

-

-

65/65

ก.ย.56

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

รวม

153

171

270

299

57

73

55

55

13

13

-

-

548/611

 

 

 

สรุปจำนวนการคัดเลือกสิ่งพิมพ์ที่ได้รับบริจาคเพื่อบริการ ประจำปีงบประมาณ 56 (ประจำเดือน ต.ค. 55 - ก.ย. 56)  (จำนวนชื่อเรื่อง/จำนวนเล่ม)

 

 

เดือน

 

*สิ่งพิมพ์ภาษาไทย

รวม

หนังสือทั่วไป

บทคัดย่อ

รายงานการวิจัย

รายงานประจำปี

รายงานการประชุม

วิทยานิพนธ์

หนังสือ

ที่ระลึก

เอกสารเผยแพร่

สื่อวัสดุ

ต.ค.55

122/133

-

-

-

-

-

4/4

-

-

126/137

พ.ย.55

46/50

-

-

-

1/1

-

2/2

-

-

49/53

ธ.ค.55

55/56

-

-

-

-

-

1/1

-

-

56/57

ม.ค.56

93/93

-

-

2/2

-

-

1/1

-

-

96/96

ก.พ.56

3/5

-

-

-

-

-

-

-

-

3/5

มี.ค.56

35/35

-

-

-

-

-

1/1

-

-

36/36

เม.ย.56

48/49

-

-

-

-

-

-

-

-

48/49

พ.ค.56

22/22

-

-

-

-

-

-

-

-

22/22

มิ.ย.56

19/23

-

-

-

-

-

-

-

-

19/23

ก.ค.56

43/45

 

 

1/1

 

 

2/2

 

 

46/48

ส.ค.56

46/51

-

-

-

-

-

-

-

-

46/51

ก.ย.56

47/47

-

-

-

-

-

-

-

-

47/47

รวม

443/466

-

-

2/2

1/1

-

9/9

-

-

455/478

 

 

เดือน

 

*สิ่งพิมพ์ภาษาอังกฤษ

รวม

หนังสือทั่วไป

บทคัดย่อ

รายงานการวิจัย

รายงานประจำปี

รายงานการประชุม

วิทยานิพนธ์

หนังสือ

ที่ระลึก

เอกสารเผยแพร่

สื่อวัสดุ

ต.ค.55

1/1

-

-

-

1/1

-

-

-

-

2/2

พ.ย.55

1/1

-

-

-

2/2

-

-

-

-

3/3

ธ.ค.55

1/1

-

-

-

-

-

-

-

-

1/1

ม.ค.56

16/16

-

-

-

1/1

-

-

-

-

17/17

ก.พ.56

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

มี.ค.56

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

เม.ย.56

2/2

-

-

-

-

-

-

-

-

2/2

พ.ค.56

2/2

-

-

-

-

-

-

-

-

2/2

มิ.ย.56

3/3

-

-

-

-

-

-

-

-

3/3

ก.ค.56

12/12

-

-

-

-

-

-

-

-

12/12

ส.ค.56

25/26

-

-

-

-

-

-

-

-

25/26

ก.ย.56

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

รวม

63/64

-

-

-

4/4

-

-

-

-

67/68

 

* สิ่งพิมพ์ที่ได้รับจากทางไปรษณีย์ และศูนย์รับบริจาคหนังสือห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข

 

 

สรุปสถิติการบริจาคหนังสือต่อให้กับหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยมหิดล และนอกมหาวิทยาลัยมหิดล ประจำปีงบประมาณ 56 (ประจำเดือน ต.ค. 55 - ก.ย. 56) (จำนวนเล่ม ; จำนวนที่ที่บริจาค)

 

เดือน

จำนวนหนังสือที่บริจาค

จำนวนปฏิทินที่บริจาค

อื่น ๆ

แหล่งบริจาคต่อ

เล่ม

เล่ม

ภายในมหาวิทยาลัย

ภายนอกมหาวิทยาลัย

ต.ค.55

1791

-

-

-

2

พ.ย.55

1201

-

-

-

2

ธ.ค.55

1755

-

-

-

3

ม.ค.56

2049

-

-

-

2

ก.พ.56

1229

-

-

-

2

มี.ค.56

976

2029

-

1

2

เม.ย.56

862

-

-

-

3

พ.ค.56

1958

-

-

-

4

มิ.ย.56

1600

-

-

-

2

ก.ค.56

2842

-

-

19

3

ส.ค.56

449

-

-

-

1

ก.ย.56

3227

-

28133

-

6

รวม

19939

2029

28133

20

32

 


* จำนวนสิ่งพิมพ์บริจาคที่บริจาคศูนย์รับบริจาคหนังสือห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข

 

 

สถิติการขอรับบริจาคหนังสือจากหน่วยงานที่เผยแพร่สิ่งพิมพ์ ประจำปีงบประมาณ 56 (ประจำเดือน ต.ค. 55 - ก.ย. 56)

 

เดือน

ภาษาไทย

ภาษาอังกฤษ

รวม

ชื่อเรื่อง

เล่ม

ชื่อเรื่อง

เล่ม

ต.ค.55

-

-

-

-

-

พ.ย.55

-

-

-

-

-

ธ.ค.55

-

-

-

-

-

ม.ค.56

-

-

-

-

-

ก.พ.56

-

-

-

-

-

มี.ค.56

-

-

-

-

-

เม.ย.56

-

-

-

-

-

พ.ค.56

-

-

-

-

-

มิ.ย.56

-

-

-

-

-

ก.ค.56

-

-

-

-

-

ส.ค.56

-

-

-

-

-

ก.ย.56

-

-

-

-

-

รวม

-

-

-

-

-