สรุปจำนวนได้รับบริจาคสิ่งพิมพ์ของ งานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข  ประจำปีงบประมาณ 57 (ประจำเดือน ต.ค. 56 - ก.ย. 57)  (จำนวนชื่อเรื่อง/จำนวนเล่ม)

 

 

เดือน

 

*สิ่งพิมพ์ภาษาไทย

รวม

หนังสือทั่วไป

บทคัดย่อ

รายงานการวิจัย

รายงานประจำปี

รายงานการประชุม

วิทยานิพนธ์

หนังสือ

ที่ระลึก

เอกสารเผยแพร่

สื่อวัสดุ

ต.ค.56

45/50

-

2/2

2/3

-

-

1/1

2/4

-

52/60

พ.ย.56

16/16

-

 

6/6

-

 

2/2

2/3

-

26/27

ธ.ค.56

9/9

1/1

61/61

3/3

-

-

2/2

-

-

76/76

ม.ค.57

6/7

-

-

2/3

-

-

2/2

-

-

10/12

ก.พ.57

20/24

-

-

4/5

-

-

2/2

-

-

26/31

มี.ค.57

19/22

-

-

1/1

-

-

2/2

-

2/3

24/28

เม.ย.57

44/50

-

1/1

6/11

1/1

-

7/10

-

3/3

62/76

พ.ค.57

77/77

-

-

3/3

-

-

1/2

-

-

81/82

มิ.ย.57

30/37

-

-

8/10

5/7

-

3/3

8/8

2/2

56/67

ก.ค.57

16/16

-

-

8/10

6/20

-

-

1/1

-

31/47

ส.ค.57

40/48       

-

1/2

5/7

-

2/2

3/3

-

1/1

52/63

ก.ย.57

2/3

-

-

3/3

-

-

-

-

1/1

6/7

รวม

322/356

1/1

65/66

48/62

12/28

2/2

25/29

13/16

8/9

496/569

 

 

 

เดือน

 

*สิ่งพิมพ์ภาษาอังกฤษ

รวม

หนังสือทั่วไป

บทคัดย่อ

รายงานการวิจัย

รายงานประจำปี

รายงานการประชุม

วิทยานิพนธ์

หนังสือ

ที่ระลึก

เอกสารเผยแพร่

สื่อวัสดุ

ต.ค.56

1/1

-

-

-

-

-

-

-

-

1/1

พ.ย.56

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ธ.ค.56

1/1

-

-

-

-

19/19

-

-

-

20/20

ม.ค.57

-

-

-

1/1

-

-

-

-

-

1/1

ก.พ.57

2/2

-

-

1/1

-

-

-

-

-

3/3

มี.ค.57

3/3

-

-

1/1

-

-

-

-

-

4/4

เม.ย.57

12/12

-

-

-

-

3/3

2/2

-

1/1

18/18

พ.ค.57

8/8

-

-

-

-

-

-

-

-

8/8

มิ.ย.57

7/7

-

-

-

-

-

-

-

-

7/7

ก.ค.57

7/7

-

-

-

-

-

-

-

-

7/7

ส.ค.57

2/4

-

-

1/2

-

-

-

-

-

3/6

ก.ย.57

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

รวม

43/45

-

-

4/5

-

22/22

2/2

-

1/1

72/75

 

* สิ่งพิมพ์ที่ได้รับจากทางไปรษณีย์ที่ส่งมาห้องสมุด  

 

สรุปการส่งสิ่งพิมพ์บริจาคเพื่อวิเคราะห์หมวดหมู่ ประจำปีงบประมาณ 57 ( ต.ค. 56 - ก.ย. 57)

 

เดือน

ภาษาไทย

ภาษาอังกฤษ

 

รวม

 

วิชาการ

นอกเวลา

วิชาการ

นอกเวลา

วิทยานิพนธ์

Research Project

ชื่อ

เล่ม

ชื่อ

เล่ม

ชื่อ

เล่ม

ชื่อ

เล่ม

ชื่อ

เล่ม

ชื่อ

เล่ม

ต.ค.56

22

22

44

45

9

9

-

-

-

-

-

-

75/76

พ.ย.56

7

7

27

27

1

1

1

1

-

-

-

-

36/36

ธ.ค.56

-

-

-

-

-

-

-

-

18

18

-

-

18/18

ม.ค.57

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ก.พ.57

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

มี.ค.57

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

เม.ย.57

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

พ.ค.57

51

54

19

48

11

12

-

-

-

-

-

-

81/114

มิ.ย.57

14

15

25

25

-

-

-

-

-

-

-

-

39/40

ก.ค.57

25

25

31

31

3

3

-

-

-

-

-

-

59/59

ส.ค.57

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ก.ย.57

19

19

48

48

3

3

-

-

1

1

-

-

71/71

รวม

138

142

194

224

27

28

1

1

19

19

-

-

379/414

 

 

สรุปจำนวนการคัดเลือกสิ่งพิมพ์ที่ได้รับบริจาคเพื่อบริการ ประจำปีงบประมาณ 57 (ประจำเดือน ต.ค. 56 - ก.ย. 57)  (จำนวนชื่อเรื่อง/จำนวนเล่ม)

 

 

เดือน

 

*สิ่งพิมพ์ภาษาไทย

รวม

หนังสือทั่วไป

บทคัดย่อ

รายงานการวิจัย

รายงานประจำปี

รายงานการประชุม

วิทยานิพนธ์

หนังสือ

ที่ระลึก

เอกสารเผยแพร่

สื่อวัสดุ

ต.ค.56

111/118

-

-

-

-

-

-

-

-

111/118

พ.ย.56

40/40

-

-

-

-

-

-

-

-

40/40

ธ.ค.56

19/19

1/1

-

-

-

18/18

1/1

-

-

39/39

ม.ค.57

3/3

-

-

-

-

-

-

-

-

3/3

ก.พ.57

17/17

-

-

-

-

-

-

-

-

17/17

มี.ค.57

45/46

-

-

-

-

-

-

-

-

45/46

เม.ย.57

10/11

-

-

-

-

-

1/2

-

-

11/13

พ.ค.57

14/56

-

-

1/1

-

-

-

-

-

15/57

มิ.ย.57

13/14

-

-

1/1

-

-

-

-

-

14/15

ก.ค.57

12/12

-

-

-

-

-

-

-

-

12/12

ส.ค.57

6/7

-

-

-

-

-

-

-

-

6/7

ก.ย.57

2/2

-

-

-

-

-

-

-

-

2/2

รวม

286/338

1/1

-

2/2

-

18/18

2/3

-

-

309/362

 

 

เดือน

 

*สิ่งพิมพ์ภาษาอังกฤษ

รวม

หนังสือทั่วไป

บทคัดย่อ

รายงานการวิจัย

รายงานประจำปี

รายงานการประชุม

วิทยานิพนธ์

หนังสือ

ที่ระลึก

เอกสารเผยแพร่

สื่อวัสดุ

ต.ค.56

4/5

-

-

-

-

-

-

-

-

4/5

พ.ย.56

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ธ.ค.56

1/1

-

-

-

-

18/18

-

-

-

19/19

ม.ค.57

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ก.พ.57

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

มี.ค.57

5/5

-

-

-

-

-

-

-

-

5/5

เม.ย.57

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

พ.ค.57

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

มิ.ย.57

4/4

-

-

-

-

-

-

-

-

4/4

ก.ค.57

3/3

-

-

-

-

-

-

-

-

3/3

ส.ค.57

1/3

-

-

-

1/1

-

-

-

-

2/4

ก.ย.57

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

รวม

18/21

-

-

-

1/1

18/18

-

-

-

37/40

 

* สิ่งพิมพ์ที่ได้รับจากทางไปรษณีย์ และศูนย์รับบริจาคหนังสือห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข

 

 

 

สถิติการขอรับบริจาคหนังสือจากหน่วยงานที่เผยแพร่สิ่งพิมพ์ ประจำปีงบประมาณ 57 (ประจำเดือน ต.ค. 56 - ก.ย. 57)

 

เดือน

ภาษาไทย

ภาษาอังกฤษ

รวม

ชื่อเรื่อง

เล่ม

ชื่อเรื่อง

เล่ม

ต.ค.56

-

-

-

-

-

พ.ย.56

-

-

-

-

-

ธ.ค.56

-

-

-

-

-

ม.ค.57

-

-

-

-

-

ก.พ.57

-

-

-

-

-

มี.ค.57

-

-

-

-

-

เม.ย.57

-

-

-

-

-

พ.ค.57

-

-

-

-

-

มิ.ย.57

-

-

-

-

-

ก.ค.57

-

-

-

-

-

ส.ค.57

-

-

-

-

-

ก.ย.57

-

-

-

-

-

รวม

-

-

-

-

-