สรุปจำนวนได้รับบริจาคสิ่งพิมพ์ของ งานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข  ประจำปีงบประมาณ 58 (ประจำเดือน ต.ค. 57 - ก.ย. 58)  (จำนวนชื่อเรื่อง/จำนวนเล่ม)

 

 

เดือน

 

*สิ่งพิมพ์ภาษาไทย

รวม

หนังสือทั่วไป

บทคัดย่อ

รายงานการวิจัย

รายงานประจำปี

รายงานการประชุม

วิทยานิพนธ์

หนังสือ

ที่ระลึก

เอกสารเผยแพร่

สื่อวัสดุ

ต.ค.57

13/15

-

5/12

1/1

-

-

7/10

-

-

26/38

พ.ย.57

5/6

-

3/6

1/1

-

-

2/2

1/1

-

12/16

ธ.ค.57

10/14

-

5/8

7/13

1/1

-

6/6

-

5/10

34/52

ม.ค.58

16/16

-

-

2/3

-

-

1/7

-

-

19/26

ก.พ.58

29/29

-

-

5/6

1/1

-

5/11

1/3

-

41/50

มี.ค.58

6/9

-

-

1/1

-

-

3/3

4/12

2/4

16/29

เม.ย.58

32/33

-

1/2

3/4

-

-

2/4

-

-

38/43

พ.ค.58

4/5

-

-

3/5

-

-

-

-

-

7/10

มิ.ย.58

18/19               

-

-

4/5

1/1

-

2/2

-

-

25/27

ก.ค.58

15/15

-

-

5/5

-

-

1/1

-

-

21/21

ส.ค.58

18/18

-

-

7/9

1/1

-

2/2

8/11

-

36/41

ก.ย.58

25/26

 

 

5/5

1/1

 

4/5

5/9

2/3

42/49

รวม

191/205

-

14/28

44/58

5/5

-

35/53

19/36

9/17

317/402

 

 

 

เดือน

 

*สิ่งพิมพ์ภาษาอังกฤษ

รวม

หนังสือทั่วไป

บทคัดย่อ

รายงานการวิจัย

รายงานประจำปี

รายงานการประชุม

วิทยานิพนธ์

หนังสือ

ที่ระลึก

เอกสารเผยแพร่

สื่อวัสดุ

ต.ค.57

-

-

-

2/2

-

-

-

-

-

2/2

พ.ย.57

8/8

-

-

-

-

-

-

-

-

8/8

ธ.ค.57

1/1

-

-

-

1/1

-

-

-

-

2/2

ม.ค.58

-

-

-

-

-

13/13

-

-

-

13/13

ก.พ.58

4/4

-

-

-

-

-

1/1

-

-

 5/5

มี.ค.58

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

เม.ย.58

-

-

-

1/1

1/1

-

-

-

-

2/2

พ.ค.58

-

-

-

-

-

2/2

-

-

-

2/2

มิ.ย.58

-

-

-

-

-

2/2

-

-

-

2/2

ก.ค.58

-

-

-

-

-

1/1

-

-

-

1/1

ส.ค.58

-

-

-

-

-

2/2

1/1

1/1

-

4/4

ก.ย.58

1/1

-

-

-

1/2

-

-

-

-

2/3

รวม

14/14

-

-

3/3

3/4

20/20

2/2

1/1

-

43/44

 

* สิ่งพิมพ์ที่ได้รับจากทางไปรษณีย์ที่ส่งมาห้องสมุด  

 

สรุปการส่งสิ่งพิมพ์บริจาคเพื่อวิเคราะห์หมวดหมู่ ประจำปีงบประมาณ 58 ( ต.ค. 57 - ก.ย. 58)

 

เดือน

ภาษาไทย

ภาษาอังกฤษ

 

รวม

 

วิชาการ

นอกเวลา

วิชาการ

นอกเวลา

วิทยานิพนธ์

Research Project

ชื่อ

เล่ม

ชื่อ

เล่ม

ชื่อ

เล่ม

ชื่อ

เล่ม

ชื่อ

เล่ม

ชื่อ

เล่ม

ต.ค.57

33

34

33

36

1

1

11

11

-

-

-

-

78/82

พ.ย.57

1

1

34

34

5

5

8

8

-

-

-

-

48/48

ธ.ค.57

5

5

7

7

-

-

4

4

-

-

-

-

16/16

ม.ค.58

4

4

9

9

1

1

-

-

-

-

-

-

14/14

ก.พ.58

9

9

14

14

1

1

-

-

-

-

-

-

24/24

มี.ค.58

11

11

26

26

-

-

1

1

-

-

-

-

38/38

เม.ย.58

13

13

33

33

1

1

-

-

-

-

-

-

47/47

พ.ค.58

4

4

19

19

1

1

-

-

-

-

-

-

24/24

มิ.ย.58

1

2

41

41

1

1

-

-

-

-

-

-

43/44

ก.ค.58

10

12

28

28

1

1

5

5

-

-

-

-

44/46

ส.ค.58

9

9

15

15

3

3

2

2

-

-

-

-

29/29

ก.ย.58

4

4

3

3

-

-

-

-

-

-

-

-

7/7

รวม

104

108

262

265

15

15

31

31

-

-

-

-

412/419

 

 

สรุปจำนวนการคัดเลือกสิ่งพิมพ์ที่ได้รับบริจาคเพื่อบริการ ประจำปีงบประมาณ 58 (ประจำเดือน ต.ค. 57 - ก.ย. 58)  (จำนวนชื่อเรื่อง/จำนวนเล่ม)

 

 

เดือน

 

*สิ่งพิมพ์ภาษาไทย

รวม

หนังสือทั่วไป

บทคัดย่อ

รายงานการวิจัย

รายงานประจำปี

รายงานการประชุม

วิทยานิพนธ์

หนังสือ

ที่ระลึก

เอกสารเผยแพร่

สื่อวัสดุ

ต.ค.57

17/18

-

-

-

-

-

-

-

-

17/18

พ.ย.57

8/8

-

1/1

-

-

-

-

-

-

9/9

ธ.ค.57

14/14

-

-

-

-

-

-

-

-

14/14

ม.ค.58

5/5

-

-

-

-

12/12

-

-

-

17/17

ก.พ.58

33/39

-

1/1

-

-

-

2/3

-

-

36/43

มี.ค.58

31/41

-

-

-

-

-

1/1

-

-

32/42

เม.ย.58

65/80

-

-

-

-

1/1

1/1

-

-

67/82

พ.ค.58

78/79

-

-

-

-

-

-

-

-

78/79

มิ.ย.58

31/34

-

-

-

-

-

-

-

-

31/34

ก.ค.58

42/44

-

-

-

-

-

1/1

-

-

43/45

ส.ค.58

33/35

-

-

-

-

-

-

-

-

33/35

ก.ย.58

15/15

 

 

 

 

 

 

 

 

15/15

รวม

372/412

-

2/2

-

-

13/13

5/6

-

-

392/433

 

 

เดือน

 

*สิ่งพิมพ์ภาษาอังกฤษ

รวม

หนังสือทั่วไป

บทคัดย่อ

รายงานการวิจัย

รายงานประจำปี

รายงานการประชุม

วิทยานิพนธ์

หนังสือ

ที่ระลึก

เอกสารเผยแพร่

สื่อวัสดุ

ต.ค.57

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

พ.ย.57

5/5

-

-

-

-

-

-

-

-

5/5

ธ.ค.57

3/3

-

-

-

-

-

-

-

-

3/3

ม.ค.58

1/1

-

-

-

-

-

-

-

-

1/1

ก.พ.58

1/1

-

-

-

-

-

-

-

-

1/1

มี.ค.58

5/5

-

-

-

-

-

-

-

-

5/5

เม.ย.58

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

พ.ค.58

4/4

-

-

-

-

-

-

-

-

4/4

มิ.ย.58

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

ก.ค.58

6/6

-

-

-

-

-

-

-

-

6/6

ส.ค.58

5/5

-

-

-

-

-

-

-

-

5/5

ก.ย.58

1/1

 

 

 

 

 

 

 

 

1/1

รวม

28/28

-

-

-

-

-

-

-

-

32/32

 

* สิ่งพิมพ์ที่ได้รับจากทางไปรษณีย์ และศูนย์รับบริจาคหนังสือห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สถิติการขอรับบริจาคหนังสือจากหน่วยงานที่เผยแพร่สิ่งพิมพ์ ประจำปีงบประมาณ 58 (ประจำเดือน ต.ค. 57 - ก.ย. 58)

 

เดือน

ภาษาไทย

ภาษาอังกฤษ

รวม

ชื่อเรื่อง

เล่ม

ชื่อเรื่อง

เล่ม

ต.ค.57

-

-

-

-

-

พ.ย.57

-

-

-

-

-

ธ.ค.57

-

-

-

-

-

ม.ค.58

-

-

-

-

-

ก.พ.58

-

-

-

-

-

มี.ค.58

-

-

-

-

-

เม.ย.58

-

-

-

-

-

พ.ค.58

-

-

-

-

-

มิ.ย.58

-

-

-

-

-

ก.ค.58

-

-

-

-

-

ส.ค.58

-

-

-

-

-

ก.ย.58

-

-

-

-

-

รวม

-

-

-

-

-