สรุปจำนวนได้รับบริจาคสิ่งพิมพ์ของ งานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข  ประจำปีงบประมาณ 60 (ประจำเดือน ต.ค. 59 - ก.ย. 60)  (จำนวนชื่อเรื่อง/จำนวนเล่ม)
เดือน *สิ่งพิมพ์ภาษาไทย รวม
หนังสือทั่วไป บทคัดย่อ รายงานการวิจัย รายงานประจำปี รายงานการประชุม วิทยานิพนธ์ หนังสือที่ระลึก เอกสารเผยแพร่ สื่อวัสดุ
ชื่อเรื่อง เล่ม ชื่อเรื่อง เล่ม ชื่อเรื่อง เล่ม ชื่อเรื่อง เล่ม ชื่อเรื่อง เล่ม ชื่อเรื่อง เล่ม ชื่อเรื่อง เล่ม ชื่อเรื่อง เล่ม ชื่อเรื่อง รายการ ชื่อเรื่อง รายการ
ต.ค.59 4 4 0 0 0 0 1 3 0 0 0 0 2 3 1 1 2 4 10 15
พ.ย.59 4 5 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 7 8
ธ.ค.59 25 25 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 5 5 0 0 0 0 31 31
ม.ค.60 16 17 0 0 0 0 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 21
ก.พ.60 20 31 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 21 32
มี.ค.60 57 58 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 57 58
เม.ย.60 13 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 20
พ.ค.60 30 40 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 40
มิ.ย.60 33 33 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 33
ก.ค.60 28 28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 28
ส.ค.60 41 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 41 41
ก.ย.60 24 24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 24
รวม 69 82 0 0 1 1 5 9 0 0 1 1 8 9 1 1 2 4 313 351
เดือน *สิ่งพิมพ์ภาษาอังกฤษ รวม
หนังสือทั่วไป บทคัดย่อ รายงานการวิจัย รายงานประจำปี รายงานการประชุม วิทยานิพนธ์ หนังสือที่ระลึก เอกสารเผยแพร่ สื่อวัสดุ
ชื่อเรื่อง เล่ม ชื่อเรื่อง เล่ม ชื่อเรื่อง เล่ม ชื่อเรื่อง เล่ม ชื่อเรื่อง เล่ม ชื่อเรื่อง เล่ม ชื่อเรื่อง เล่ม ชื่อเรื่อง เล่ม ชื่อเรื่อง รายการ ชื่อเรื่อง รายการ
ต.ค.59 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
พ.ย.59 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ธ.ค.59 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 1 1
ม.ค.60 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2
ก.พ.60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
มี.ค.60 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
เม.ย.60 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
พ.ค.60 11 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 11
มิ.ย.60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ก.ค.60 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4
ส.ค.60 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
ก.ย.60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 0 0 0 0 0 0 1 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 21 22