สรุปจำนวนได้รับบริจาคสิ่งพิมพ์ของ งานสารสนเทศและห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข  ประจำปีงบประมาณ 61 (ประจำเดือน ต.ค. 60 - ก.ย. 61)  (จำนวนชื่อเรื่อง/จำนวนเล่ม)
เดือน *สิ่งพิมพ์ภาษาไทย รวม
ตำรา หนังสือนอกเวลา หนังสืออ้างอิง ตำราอาจารย์ หนังสือราชวงศ์ รายงานการวิจัย รายงานประจำปี รายงานการประชุม วิทยานิพนธ์
ชื่อเรื่อง เล่ม ชื่อเรื่อง เล่ม ชื่อเรื่อง เล่ม ชื่อเรื่อง เล่ม ชื่อเรื่อง เล่ม ชื่อเรื่อง เล่ม ชื่อเรื่อง เล่ม ชื่อเรื่อง เล่ม ชื่อเรื่อง เล่ม ชื่อเรื่อง รายการ
ต.ค.60 2 2 2 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5
พ.ย.60 14 15 32 34 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 49 52
ธ.ค.60 3 3 8 8 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 12
ม.ค.61 10 10 8 8 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 20
ก.พ.61 6 7 5 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 16
มี.ค.61 9 9 22 22 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 35
เม.ย.61 7 7 6 6 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 14
พ.ค.61 4 5 4 4 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 10
มิ.ย.61 21 21 2 2 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 24
ก.ค.61 1 1 15 15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 16
ส.ค.61 8 9 8 8 2 2 4 4 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 22 23
ก.ย.61 3 3 8 8 1 1 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 12 12
รวม 88 92 120 126 12 13 9 8 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 229 239
Month English Material Total
Textbook Outside Reading Reference Academic Coll. Thai Dynasty Coll. Research Report Annual Report Proceeding Thesis
TITLE COPY TITLE COPY TITLE COPY TITLE COPY TITLE COPY TITLE COPY TITLE COPY TITLE COPY TITLE COPY TITLE COPY
Oct-17 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
Nov-17 4 4 4 4 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 9
Dec-17 0 0 4 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4
Jan-18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Feb-18 0 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2
Mar-18 0 0 1 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 3 3
Apr-18 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
May-18 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Jun-18 11 11 3 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15 15
Jul-18 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 23 25 25
Aug-18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sep-18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 19 19 16 16 2 2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 24 24 62 62