สถิติได้รับบริจาคหนังสือและวารสาร ของ ศูนย์รับบริจาคฯ ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
ปีงบประมาณ 2556 (ตุลาคม 2555 - กันยายน 2556)
เดือน หนังสือ วารสาร รวม
  ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ  
ต.ค.55 5,180 58 383 52 5,673
พ.ย.55 363 7 280 23 673
ธ.ค.55 1,974 60 747 0 2,781
ม.ค.56 3,903 0 3,544 140 7,587
ก.พ.56 2,686 20 137 96 2,939
มี.ค.56 2,630 50 548 3 3,231
เม.ย.56 2,185 0 139 20 2,344
พ.ค.56 7,938 0 200 0 8,318
มิ.ย.56 708 27 450 22 1,207
ก.ค.56 4,094 32 812 25 4,963
ส.ค.56 1,868 0 1,097 0 2,965
ก.ย.56 630 0 1,170 30 1,830
รวม 34,159 254 9,507 411 44,511
สถิติศูนย์รับบริจาคหนังสือห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข 
ปีงบประมาณ 2556 (ต.ค.55 - มี.ค.56)
สถิติการบริจาคสิ่งพิมพ์
เดือน จำนวนหนังสือที่บริจาค จำนวนวารสารที่บริจาค จำนวนปฏิทินที่บริจาค อื่น ๆ แหล่งบริจาคต่อ 
เล่ม เล่ม เล่ม ภายในมหาวิทยาลัย ภายนอกมหาวิทยาลัย
ต.ค.55 1791 554 - - - 2
พ.ย.55 1201 320 - - - 2
ธ.ค.55 1755 194 - - - 3
ม.ค.56 2049 477 - - - 2
ก.พ.56 1229 194 - - - 2
มี.ค.56 976 864 2029 - 1 2
เม.ย.56 862 162 - - - 3
พ.ค.56 1958 454 - - - 4
มิ.ย.56 1600 920 - - - 2
ก.ค.56 2842 435 - - 19 3
ส.ค.56 449 259 - - - 1
ก.ย.56 3227 1196 - 28133 - 6
รวม 19939 6029 2029 28133 20 32
* จำนวนสิ่งพิมพ์บริจาคที่บริจาคศูนย์รับบริจาคหนังสือห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข