สถิติช่องทางการติดต่อศูนย์รับบริจาคฯ ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข สถิติช่องทางการได้รับบริจาคสิ่งพิมพ์และอื่นๆ สถิติได้รับบริจาคหนังสือและวารสาร
ปีงบประมาณ 2563 (ตุลาคม 2562 - กันยายน 2563) ของ ศูนย์รับบริจาคฯ ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ของ ศูนย์รับบริจาคฯ ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
ปีงบประมาณ 2563 (ตุลาคม 2562 - กันยายน 2563) ปีงบประมาณ 2563 (ตุลาคม 2562 - กันยายน 2563)
เดือน ช่องทางการติดต่อ รวม เดือน ช่องทางบริจาค รวม เดือน หนังสือ วารสาร รวม
จดหมาย โทรศัพท์ E-mail Facebook บุคคล หน่วยงาน ไปรษณีย์ ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ
ต.ค. 62 0 75 11 15 101 ต.ค. 62 33 2 99 134 ต.ค. 62 4,333 237 171 3 4,744
พ.ย. 62 10 87 15 29 141 พ.ย. 62 37 1 61 99 พ.ย. 62 6,290 311 574 12 7,187
ธ.ค. 62 0 92 14 22 128 ธ.ค. 62 42 2 42 86 ธ.ค. 62 6,642 245 421 17 7,325
ม.ค. 63 2 97 21 25 145 ม.ค. 63 44 1 57 102 ม.ค. 63 10,786 384 1,394 67 12,631
ก.พ. 63 1 114 11 15 141 ก.พ. 63 32 2 193 227 ก.พ. 63 4,704 272 351 52 5,379
มี.ค. 63 0 42 13 20 75 มี.ค. 63 15 0 35 50 มี.ค. 63 1,263 56 42 5 1,366
เม.ย. 63 0 0 15 11 26 เม.ย. 63 0 0 0 0 เม.ย. 63 0 0 0 0 0
พ.ค. 63 0 37 14 11 62 พ.ค. 63 0 0 0 0 พ.ค. 63 0 0 0 0 0
มิ.ย. 63 0 133 14 18 165 มิ.ย. 63 0 0 0 0 มิ.ย. 63 0 0 0 0 0
ก.ค. 63 2 86 11 24 123 ก.ค. 63 0 0 0 0 ก.ค. 63 0 0 0 0 0
ส.ค. 63 3 96 8 23 130 ส.ค. 63 0 0 0 0 ส.ค. 63 0 0 0 0 0
ก.ย. 63 0 61 4 46 111 ก.ย. 63 0 0 0 0 ก.ย. 63 0 0 0 0 0
รวม 18 920 151 259 1,348 รวม 203 8 487 698 รวม 34,018 1,505 2,953 156 38,632
สรุปสถิติการบริจาคสิ่งพิมพ์ให้กับหน่วยงานภายในและนอกมหาวิทยาลัยมหิดล
ของ ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสารห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ประจำปีงบประมาณ 2563 (ตุลาคม 2562 - กันยายน 2563)
เดือน บริจาคต่อ (เล่ม) เผยแพร่ในคณะ (เล่ม) เผยแพร่ภายนอกคณะ (เล่ม) รวมทั้งสิ้น
มารับด้วยตนเอง ไปรษณีย์/รถไฟ รวม เคาน์เตอร์บริการ มุมแบ่งกันอ่าน หน้าศูนย์รับบริจาค กิจกรรมอื่นๆ รวม ภายในมหาวิทยาลัย ภายนอกมหาวิทยาลัย รวม
หนังสือ  วารสาร  หนังสือ  วารสาร  หนังสือ  วารสาร  หนังสือ  วารสาร  หนังสือ  วารสาร  หนังสือ  วารสาร  หนังสือ  วารสาร  หนังสือ  วารสาร 
ต.ค. 62 9,300 200 0 0 9,500 0 0 8 0 50 0 0 0 58 0 0 0 0 0 9,558
พ.ย. 62 7,810 720 1,500 0 10,030 0 0 6 0 60 0 0 0 66 0 0 0 0 0 10,096
ธ.ค. 62 5,306 504 0 0 5,810 0 0 3 0 50 0 0 0 53 0 0 0 0 0 5,863
ม.ค. 63 1,400 100 1,114 69 2,683 0 0 12 0 80 0 0 0 92 0 0 0 0 0 2,775
ก.พ. 63 3,800 200 0 0 4,000 0 0 93 0 70 0 0 0 163 0 0 0 0 0 4,163
มี.ค. 63 0 0 1,340 60 1,400 0 0 16 0 30 0 0 0 46 0 0 0 0 0 1,446
เม.ย. 63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
พ.ค. 63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
มิ.ย. 63 4,800 800 0 0 5,600 0 0 8 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 5,608
ก.ค. 63 3,840 360 0 0 4,200 0 0 12 0 0 0 0 0 12 0 0 0 0 0 4,212
ส.ค. 63 2,400 100 3,330 190 6,020 0 0 43 0 257 0 0 0 300 0 0 0 0 0 6,320
ก.ย. 63 0 0 3,580 120 3,700 0 0 9 0 12 0 0 0 21 0 0 0 0 0 3,721
รวม 38,656 2,984 10,864 439 52,943 0 0 210 0 609 0 0 0 819 0 0 0 0 0 53,762