สถิติช่องทางการติดต่อศูนย์รับบริจาคฯ ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข สถิติช่องทางการได้รับบริจาคสิ่งพิมพ์และอื่นๆ สถิติได้รับบริจาคหนังสือและวารสาร
ปีงบประมาณ 2563 (ตุลาคม 2562 - กันยายน 2563) ของ ศูนย์รับบริจาคฯ ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข ของ ศูนย์รับบริจาคฯ ห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข
ปีงบประมาณ 2563 (ตุลาคม 2562 - กันยายน 2563) ปีงบประมาณ 2563 (ตุลาคม 2562 - กันยายน 2563)
เดือน ช่องทางการติดต่อ รวม เดือน ช่องทางบริจาค รวม เดือน หนังสือ วารสาร รวม
จดหมาย โทรศัพท์ E-mail Facebook บุคคล หน่วยงาน ไปรษณีย์ ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ ภาษาไทย ภาษาต่างประเทศ
ต.ค. 62 0 75 11 15 101 ต.ค. 62 33 2 99 134 ต.ค. 62 4,333 237 171 3 4,744
พ.ย. 62 10 87 15 29 141 พ.ย. 62 37 1 61 99 พ.ย. 62 6,290 311 574 12 7,187
ธ.ค. 62 0 92 14 22 128 ธ.ค. 62 42 2 42 86 ธ.ค. 62 6,642 245 421 17 7,325
ม.ค. 63 2 97 21 25 145 ม.ค. 63 44 1 57 102 ม.ค. 63 10,786 384 1,394 67 12,631
ก.พ. 63         0 ก.พ. 63       0 ก.พ. 63         0
มี.ค. 63         0 มี.ค. 63       0 มี.ค. 63         0
เม.ย. 63         0 เม.ย. 63       0 เม.ย. 63         0
พ.ค. 63         0 พ.ค. 63       0 พ.ค. 63         0
มิ.ย. 63         0 มิ.ย. 63       0 มิ.ย. 63         0
ก.ค. 63         0 ก.ค. 63       0 ก.ค. 63         0
ส.ค. 63         0 ส.ค. 63       0 ส.ค. 63         0
ก.ย. 63         0 ก.ย. 63       0 ก.ย. 63         0
รวม 12 351 61 91 515 รวม 156 6 259 421 รวม 28,051 1,177 2,560 99 31,887
สรุปสถิติการบริจาคสิ่งพิมพ์ให้กับหน่วยงานภายในและนอกมหาวิทยาลัยมหิดล
ของ ศูนย์รับบริจาคหนังสือและวารสารห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ประจำปีงบประมาณ 2563 (ตุลาคม 2562 - กันยายน 2563)
เดือน บริจาคต่อ (เล่ม) เผยแพร่ในคณะ (เล่ม) เผยแพร่ภายนอกคณะ (เล่ม) รวมทั้งสิ้น
มารับด้วยตนเอง ไปรษณีย์/รถไฟ รวม เคาน์เตอร์บริการ มุมปันตำรา หน้าศูนย์รับบริจาค กิจกรรมอื่นๆ รวม ภายในมหาวิทยาลัย ภายนอกมหาวิทยาลัย รวม
หนังสือ  วารสาร  หนังสือ  วารสาร  หนังสือ  วารสาร  หนังสือ  วารสาร  หนังสือ  วารสาร  หนังสือ  วารสาร  หนังสือ  วารสาร  หนังสือ  วารสาร 
ต.ค. 62 9,300 200 0 0 9,500 0 0 8 0 50 0 0 0 58 0 0 0 0 0 9,558
พ.ย. 62 7,810 720 1,500 0 10,030 0 0 6 0 60 0 0 0 66 0 0 0 0 0 10,096
ธ.ค. 62 5,306 504 0 0 5,810 0 0 3 0 50 0 0 0 53 0 0 0 0 0 5,863
ม.ค. 63 1,400 100 1,114 69 2,683 0 0 12 0 80 0 0 0 92 0 0 0 0 0 2,775
ก.พ. 63         0                 0         0 0
มี.ค. 63         0                 0         0 0
เม.ย. 63         0                 0         0 0
พ.ค. 63         0                 0         0 0
มิ.ย. 63         0                 0         0 0
ก.ค. 63         0                 0         0 0
ส.ค. 63         0                 0         0 0
ก.ย. 63         0                 0         0 0
รวม 23,816 1,524 2,614 69 28,023 0 0 29 0 240 0 0 0 269 0 0 0 0 0 28,292