สถิติการดำเนินงานศูนย์รับบริจาคฯ ปีงบประมาณ 2564      
                                                                               
เดือน ช่องทางการติดต่อ (ครั้ง) ช่องทางรับบริจาค (ครั้ง) ช่องทางส่งมอบ (ครั้ง) ทรัพยากรสารสนเทศบริจาคที่ได้รับ (เล่ม) ทรัพยากรสารสนเทศบริจาคที่ส่งมอบ (เล่ม) ทรัพยากรสารสนเทศบริจาคที่เผยแพร่ (เล่ม) เผยแพร่นอกคณะ (เล่ม) การหมุนเวียนใช้ประโยชน์จากสิ่งพิมพ์
จดหมาย โทรศัพท์ E-mail Facebook รวม บริจาคด้วยตนเอง(บุคคล) บริจาคด้วยตนเอง(หน่วยงาน) จัดส่งผ่านบริษัทขนส่ง(บุคคล) จัดส่งผ่านบริษัทขนส่ง(หน่วยงาน) รวม มารับด้วยตนเอง(บุคคล) มารับด้วยตนเอง(หน่วยงาน) จัดส่งผ่านบริษัทขนส่ง(บุคคล) จัดส่งผ่านบริษัทขนส่ง(หน่วยงาน) รวม หนังสือ(ภาษาไทย) หนังสือ(ภาษาต่างประเทศ) วารสาร(ภาษาไทย) วารสาร(ภาษาต่างประเทศ) รวม หนังสือ(ภาษาไทย) หนังสือ(ภาษาต่างประเทศ) วารสาร(ภาษาไทย) วารสาร(ภาษาต่างประเทศ) รวม มุมแบ่งกันอ่าน(ภาษาไทย) มุมแบ่งกันอ่าน(ภาษาต่างประเทศ) หน้าศูนย์รับบริจาค(ภาษาไทย) หน้าศูนย์รับบริจาค(ภาษาต่างประเทศ) มุมบริการตำราวิชาการ SC3-200 (ภาษาไทย) มุมบริการตำราวิชาการ SC3-200 (ภาษาต่างประเทศ) ภายในมหาวิทยาลัย(ภาษาไทย) ภายในมหาวิทยาลัย(ภาษาต่างประเทศ) ภายนอกมหาวิทยาลัย(ภาษาไทย) ภายนอกมหาวิทยาลัย(ภาษาต่างประเทศ) รวม น้ำหนักสิ่งพิมพ์
(ตัน / ปี)
ปริมาณก๊าซเรือนกระจก
(ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า / ปี)
ราคาสิ่งพิมพ์
(บาท)
ต.ค. 0 117 11 57 185 24 1 19 0 44 1 0 0 0 1 628 101 108 0 837 371 9 20 0 400 60 0 0 0 0 0 0 0 0 0 60 114 334.02 52,898
พ.ย. 1 126 6 27 160 46 3 25 0 74 1 0 0 0 1 0 149 18 1 168 923 27 50 0 1000 7 36 17 0 0 0 0 0 0 0 60 254 744.22 95,424
ธ.ค. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ม.ค. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ก.พ. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
มี.ค. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
เม.ย. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
พ.ค. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
มิ.ย. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ก.ค. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ส.ค. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ก.ย. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 1 243 17 84 345 70 4 44 0 118 2 0 0 0 2 628 250 126 1 1005 1294 36 70 0 1400 67 36 17 0 0 0 0 0 0 0 120 0.368 1.07824 148,322