สถิติการ Download บทความ full-text ของวารสารอิเล็กทรอนิกส์ สาขาเคมีและฟิสิกส์ ที่บอกรับด้วยงบประมาณคณะฯ
ประจำปีงบประมาณ 2554

 

  ต.ค. 53 พ.ย. 53 ธ.ค. 53 ม.ค. 54 ก.พ. 54 มี.ค. 54 เม.ย. 54 พ.ค. 54 มิ.ย. 54 ก.ค. 54 ส.ค. 54 ก.ย. 54 รวม
ACS 6,292 7,048 6,414 5,454 7,284 5,055 4,013 4,875 6,688 6,720 8,884 8,329 77,056
RSC 1,192 1,692 1,267 1,264 1,565 1,467 1,317 1,682 2,457 1,933 2,553 2,497 20,886
AIP/APS 1,039 1,089 666 678 799 930 659 649 776 624 671 626 9,206
IOP 487 806 619 636 622 816 627 800 784 618 673 632 8,120
115,268