สถิติการ Download บทความ full-text ของวารสารอิเล็กทรอนิกส์ สาขาเคมีและฟิสิกส์ ที่บอกรับด้วยงบประมาณคณะฯ
ประจำปีงบประมาณ 2555

 

  ต.ค. 54 พ.ย. 54 ธ.ค. 54 ม.ค. 55 ก.พ. 55 มี.ค. 55 เม.ย. 55 พ.ค. 55 มิ.ย. 55 ก.ค. 55 ส.ค. 55 ก.ย. 55 รวม
ACS 4,470 4,036 4,718 7,157 7,643 8,623 5,927 6,329 7,484 7,820 7,184 6,576 77,967
RSC 1,219 1,618 1,276 1,766 1,953 2,388 1,958 1,886 2,625 2,580 2,490 2,269 24,028
AIP/APS 775 517 571 545 531 435 333 783 878 872 499 491 7,230
IOP 414 418 491 505 662 822 447 676 766 659 570 460 6,890
116,115