สถิติการ Download บทความ full-text ของวารสารอิเล็กทรอนิกส์ สาขาเคมีและฟิสิกส์ ที่บอกรับด้วยงบประมาณคณะฯ
ประจำปีงบประมาณ 2559

  Oct 58 Nov 58 Dec 58 Jan 59 Feb 59 Mar 59 Apr 59 May 59 Jun 59 Jul 59 Aug 59 Sep 59 รวม
ACS 6,948 5,847 5,420 6,798 7,603 8,532 5,949 6,208 4,994 5,022 6,709 7,751 77,781
RSC 6,206 5,671 5,091 4,986 5,166 6,060 3,834 4,103 3,253 2,965 3,557 4,278 55,170
AIP/APS 1,042 1,743 835 1,173 1,544 996 1,210 747 625 898 1,197 839 12,849
IOP 738 743 600 1,209 1,373 1,183 704 654 823 681 963 944 10,615
รวม 14,934 14,004 11,946 14,166 15,686 16,771 11,697 11,712 9,695 9,566 12,426 13,812 156,415