สถิติการ Download บทความ full-text ของวารสารอิเล็กทรอนิกส์ สาขาเคมีและฟิสิกส์ ที่บอกรับด้วยงบประมาณคณะฯ
ประจำปีงบประมาณ 2560

  ต.ค. 59 พ.ย. 59 ธ.ค. 59 ม.ค. 60 ก.พ. 60 มี.ค. 60 เม.ย. 60 พ.ค. 60 มิ.ย. 60 ก.ค. 60 ส.ค. 60 ก.ย. 60 รวม
ACS 7,567 8,849 5,150 7,195 5,018 6,504 5,409 7,587 8,078 7,217 7,782 8,680 85,036
RSC 4,430 4,308 2,866 3,741 2,273 4,505 3,634 558 3,606 3,470 3,636 4,347 41,374
AIP 547 482 147 382 506 593 362 266 382 308 472 573 5,020
APS 352 288 154 276 747 451 318 198 1,849 186 253 330 5,402
IOP 851 880 816 996 1,218 960 932 833 991 855 1,072 1,035 11,439
รวม 13,747 14,807 9,133 12,590 9,762 13,013 10,655 9,442 14,906 12,036 13,215 14,965 148,271