สถิติการ Download บทความ full-text ของวารสารอิเล็กทรอนิกส์ สาขาเคมีและฟิสิกส์ ที่บอกรับด้วยงบประมาณคณะฯ
ประจำปีงบประมาณ 2561

  ต.ค. 60 พ.ย. 60 ธ.ค. 60 ม.ค. 61 ก.พ. 61 มี.ค. 61 เม.ย. 61 พ.ค. 61 มิ.ย. 61 ก.ค. 61 ส.ค. 61 ก.ย. 61 รวม
ACS 9,333 10,720 8,001 10,293 7,110 8,193             53,650
RSC 4,138 4,047 3,279 3,834 3,211               18,509
AIP 573 436 581 600 700               2,890
APS 273 220 380 804 846               2,523
IOP 1,105 1,286 883 1,186 1,104               5,564
รวม 15,422 16,709 13,124 16,717 12,971 8,193 0 0 0 0 0 0 83,136