สถิติการ Download บทความ full-text ของวารสารอิเล็กทรอนิกส์ สาขาเคมีและฟิสิกส์ ที่บอกรับด้วยงบประมาณคณะฯ
ประจำปีงบประมาณ 2561

  ต.ค. 60 พ.ย. 60 ธ.ค. 60 ม.ค. 61 ก.พ. 61 มี.ค. 61 เม.ย. 61 พ.ค. 61 มิ.ย. 61 ก.ค. 61 ส.ค. 61 ก.ย. 61 รวม
ACS 9,333 10,720 8,001                   28,054
RSC 4,138 4,047 3,279                   11,464
AIP 573 436 581                   1,590
APS 273 220 380                   873
IOP 1,105 1,286                     2,391
รวม 15,422 16,709 12,241 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44,372