สถิติการ Download บทความ full-text ของวารสารอิเล็กทรอนิกส์ สาขาเคมีและฟิสิกส์ ที่บอกรับด้วยงบประมาณคณะฯ
ประจำปีงบประมาณ 2561

  ต.ค. 60 พ.ย. 60 ธ.ค. 60 ม.ค. 61 ก.พ. 61 มี.ค. 61 เม.ย. 61 พ.ค. 61 มิ.ย. 61 ก.ค. 61 ส.ค. 61 ก.ย. 61 รวม
ACS 9,333 10,720 8,001 10,293 7,110 8,193 6,921 7,670 8,003 7,119 7,805 12,479 103,647
RSC 4,138 4,047 3,279 3,834 3,211 2,062 1,699 2,146 2,293 2,330 1,988 2,281 33,308
AIP 573 436 581 600 700 632 253 575 286 420 519 479 6,054
APS 273 220 380 402 423 213 183 208 323 271 265 190 3,351
IOP 1,105 1,286 883 1,186 1,104 1,055 1,057 1,209 1,073 1,208 1,317 1,170 13,653
รวม 15,422 16,709 13,124 16,315 12,548 12,155 10,113 11,808 11,978 11,348 11,894 16,599 160,013

ฐานข้อมูล RSC APS เข้าใช้ไม่ได้ตั้งแต่ 23 เมษายน 2561 วารสารของ AAPT เข้าใช้ไม่ได้ตั้งแต่วันที่ 4 พฤษภาคม เนื่องจากอยู่ระหว่างดำเนินการบอกรับ