สถิติการ Download บทความ full-text ของวารสารอิเล็กทรอนิกส์ สาขาเคมีและฟิสิกส์ ที่บอกรับด้วยงบประมาณคณะฯ
ประจำปีงบประมาณ 2561

  ต.ค. 60 พ.ย. 60 ธ.ค. 60 ม.ค. 61 ก.พ. 61 มี.ค. 61 เม.ย. 61 พ.ค. 61 มิ.ย. 61 ก.ค. 61 ส.ค. 61 ก.ย. 61 รวม
ACS 9,333 10,720 8,001 10,293 7,110 8,193 6,921           60,571
RSC 4,138 4,047 3,279 3,834 3,211 2,062             20,571
AIP 573 436 581 600 700 632             3,522
APS 273 220 380 804 846 426             2,949
IOP 1,105 1,286 883 1,186 1,104 1,055             6,619
รวม 15,422 16,709 13,124 16,717 12,971 12,368 6,921 0 0 0 0 0 94,232

ฐานข้อมูล RSC APS เข้าใช้ไม่ได้ตั้งแต่ 23 เมษายน 2561 วารสารของ AAPT เข้าใช้ไม่ได้ตั้งแต่วันที่ 4 พฤษภาคม เนื่องจากอยู่ระหว่างดำเนินการบอกรับ