สถิติการ Download บทความ full-text ของวารสารอิเล็กทรอนิกส์ สาขาเคมีและฟิสิกส์ ที่บอกรับด้วยงบประมาณคณะฯ
ประจำปีงบประมาณ 2561

  ต.ค. 60 พ.ย. 60 ธ.ค. 60 ม.ค. 61 ก.พ. 61 มี.ค. 61 เม.ย. 61 พ.ค. 61 มิ.ย. 61 ก.ค. 61 ส.ค. 61 ก.ย. 61 รวม
ACS 9,333 10,720 8,001 10,293 7,110 8,193 6,921 7,670 8,003 7,119 7,805   91,168
RSC 4,138 4,047 3,279 3,834 3,211 2,062 1,699 2,146 2,293 2,330 1,988   31,027
AIP 573 436 581 600 700 632 253 575 286 420 519   5,575
APS 273 220 380 804 846 426 366 416 646 542 265   5,184
IOP 1,105 1,286 883 1,186 1,104 1,055 1,057 1,209 1,073 1,208 1,317   12,483
รวม 15,422 16,709 13,124 16,717 12,971 12,368 10,296 12,016 12,301 11,619 11,894 0 145,437

ฐานข้อมูล RSC APS เข้าใช้ไม่ได้ตั้งแต่ 23 เมษายน 2561 วารสารของ AAPT เข้าใช้ไม่ได้ตั้งแต่วันที่ 4 พฤษภาคม เนื่องจากอยู่ระหว่างดำเนินการบอกรับ