สถิติการ Download บทความ full-text ของวารสารอิเล็กทรอนิกส์ ที่บอกรับด้วยงบประมาณคณะฯ
ประจำปีงบประมาณ 2562

  ต.ค. 61 พ.ย. 61 ธ.ค. 61 ม.ค. 62 ก.พ. 62 มี.ค. 62 เม.ย. 62 พ.ค. 62 มิ.ย. 62 ก.ค. 62 ส.ค. 62 ก.ย. 62 รวม
ACS 9,482 10,321 5,911 25,714
RSC 3,396 3,481 2,446 9,323
AIP 424 532 454 1,410
APS 231 204 290 725
IOP 1,176 1,092 2,268
รวม 17,369 15,630 9,101 39,440