สถิติการ Download บทความ full-text ของวารสารอิเล็กทรอนิกส์ ที่บอกรับด้วยงบประมาณคณะฯ
ประจำปีงบประมาณ 2563

  ต.ค. 62 พ.ย. 62 ธ.ค. 62 ม.ค. 63 ก.พ. 63 มี.ค. 63 เม.ย. 63 พ.ค. 63 มิ.ย. 63 ก.ค. 63 ส.ค. 63 ก.ย. 63 รวม
ACS 11,722 11,722
RSC 4,151 4,151
AIP 382 382
APS 190 190
IOP 1,036 1,036
Nature 4 titles 372 372
Wiley 20 titles 2,790 2,790
APS-Physiology 720 720
รวม 21,363 21,363