สถิติการ Download บทความ full-text ของวารสารอิเล็กทรอนิกส์ ที่บอกรับด้วยงบประมาณคณะฯ
ประจำปีงบประมาณ 2565

  ต.ค. 64 พ.ย. 64 ธ.ค. 64 ม.ค. 65 ก.พ. 65 มี.ค. 65 เม.ย. 65 พ.ค. 65 มิ.ย. 65 ก.ค. 65 ส.ค. 65 ก.ย. 65 รวม
ACS 4,398 4,110 2,675 3,892 3,295 3,525 5,520 5,969 4,034 2,961 6,258 46,637
Nature 4 titles 119 249 179 170 117 90 112 180 90 108 96 1,510
Springer 4 titles 228 249 179 239 225 232 173 169 193 1,887
Cell press 5 titles 337 350 741 1,298 924 947 904 797 1,051 910 8,259
RSC 2,367 2,377 1,761 ระงับการบอกรับ
AIP 284 292 462 ระงับการบอกรับ
APS 108 273 235 ระงับการบอกรับ
IOP 492 685 1,858 ระงับการบอกรับ
Wiley 19 titles 1,745 2,059 1,638 ระงับการบอกรับ
APS-Physiology 840 1,108 1,407 ระงับการบอกรับ
รวม 11,752 11,135 5,599 4,561 4,794 6,709 7,115 5,368 3,979 6,354

หมายเหตุ
- ACS บอกรับด้วยเงินงบประมาณ สป.อว.
- ระงับการบอกรับ RSC AIP APS IOP Wiley APS-Physiology ตั้งแต่ปี 2565