งาน บริการยืมคืนทรัพยากรสารนิเทศ และงานบริการผู้อ่าน
ผู้รับผิดชอบ นางสาวบุญญาวดี  พงษ์ศิลา 
สถิติให้บริการ(ตุลาคม 2561 - กันยายน 2562)
ให้บริการยืม จองเล่มและหยิบใช้ภายในห้องสมุด                                                                          
เดือน หนังสือทั่วไป รวม หนังสืออ่านนอกเวลา รวม หนังสือสำรอง รวม  รายงานการวิจัย  รวม  หนังสือที่เป็นผลงานของอาจารย์ในคณะฯ  รวม  หนังสือที่ให้บริการในชั้นปิด  รวม  CD ที่ใช้ประกอบหนังสือ   รวม  โครงการวิจัย   รวม  วิทยานิพนธ์  รวม  หนังสืออ้างอิง   สรุปสถิติบริการ  รวม
ยืม จอง ใช้ภายใน ยืม จอง ใช้ภายใน ยืม จอง ใช้ภายใน ยืม จอง ใช้ภายใน ยืม จอง ใช้ภายใน ยืม จอง ใช้ภายใน ยืม จอง ยืม จอง ใช้ภายใน ยืม จอง ใช้ภายใน ใช้ภายใน ยืม จอง ใช้ภายใน
ต.ค.61 1,471 43 285 1,799 186 2 41 229 127 0 26 153 0 0 0 0 30 1 1 32 2 0 0 2 66 2 68 0 0 0 0 7 0 3 10 10 1,889 48 366 2,303
พ.ย.61 1,501 26 286 1,813 155 2 71 228 135 0 32 167 0 0 0 0 29 0 1 30 1 0 0 1 89 0 89 0 0 0 0 1 0 0 1 12 1,911 28 402 2,341
ธ.ค.61 1,055 5 234 1,294 128 1 61 190 20 0 34 54 0 0 0 0 8 0 0 8 0 0 0 0 86 1 87 0 0 0 0 2 0 0 2 7 1,299 7 336 1,642
ม.ค.62 1,439 8 283 1,730 186 0 19 205 54 0 22 76 0 0 0 0 9 0 3 12 1 0 0 1 138 0 138 0 0 0 0 3 0 0 3 7 1,830 8 334 2,172
ก.พ.62       0       0       0       0       0       0     0       0       0   0 0 0 0
มี.ค.62       0       0       0       0       0       0     0       0       0   0 0 0 0
เม.ย.62       0       0       0       0       0       0     0       0       0   0 0 0 0
พ.ค.62       0       0       0       0       0       0     0       0       0   0 0 0 0
มิ.ย.62       0       0       0       0       0       0     0       0       0   0 0 0 0
ก.ค.62       0       0       0       0       0       0     0       0       0   0 0 0 0
ส.ค.62       0       0       0       0       0       0     0       0       0   0 0 0 0
ก.ย.62       0       0       0       0       0       0     0       0       0   0 0 0 0
  5,466 82 1,088 6,636 655 5 192 852 336 0 114 450 0 0 0 0 76 1 5 82 4 0 0 4 379 3 382       0 13 0 3 16 36 8,367 91 1,438 9,896
งาน บริการยืมคืนทรัพยากรสารนิเทศ และงานบริการผู้อ่าน
ผู้รับผิดชอบ นางสาวบุญญาวดี  พงษ์ศิลา 
สถิติให้บริการ(ตุลาคม 2561 - กันยายน2562)
บริการรับคืนและถ่ายเอกสาร
  เดือน คืนหนังสือ รวม ถ่ายเอกสารหนังสือ รวม
ทั่วไป CD ที่ใช้ประกอบหนังสือ  อ่านนอกเวลา สำรอง ผลงานของอาจาย์ในคณะฯ  รายงานการวิจัย   ให้บริการชั้นปิด   วิทยานิพนธ์  ทั่วไป อ่านนอกเวลา สำรอง  ผลงานของอาจารย์ในคณะฯ ให้บริการชั้นปิด  รายงานการวิจัย   วิทยานิพนธ์   หนังสืออ้างอิง 
ต.ค.61 911 45 109 74 23 0 2 4 1,168 0 0 1 2 0 0 2 31 36
พ.ย.61 808 40 89 77 13 0 1 0 1,028 2 0 0 0 0 0 0 0 2
ธ.ค.61 797 38 72 12 11 0 0 1 931 1 0 0 0 0 0 0 15 16
ม.ค.62 593 60 107 30 4 0 1 1 796 6 0 0 1 0 0 0 0 7
ก.พ.62                 0                 0
มี.ค.62                 0                 0
เม.ย.62                 0                 0
พ.ค.62                 0                 0
มิ.ย.62                 0                 0
ก.ค.62                 0                 0
ส.ค.62                 0                 0
ก.ย.62                 0                 0
รวม 3,109 183 377 193 51 0 4 6 3,923 9 0 1 3 0 0 2 46 61