งาน บริการยืมคืนทรัพยากรสารนิเทศ และงานบริการผู้อ่าน
ผู้รับผิดชอบ นางสาวบุญญาวดี  พงษ์ศิลา 
สถิติให้บริการ(ตุลาคม 2561 - กันยายน 2562)
ให้บริการยืม จองเล่มและหยิบใช้ภายในห้องสมุด                                                                          
เดือน หนังสือทั่วไป รวม หนังสืออ่านนอกเวลา รวม หนังสือสำรอง รวม  รายงานการวิจัย  รวม  หนังสือที่เป็นผลงานของอาจารย์ในคณะฯ  รวม  หนังสือที่ให้บริการในชั้นปิด  รวม  CD ที่ใช้ประกอบหนังสือ   รวม  โครงการวิจัย   รวม  วิทยานิพนธ์  รวม  หนังสืออ้างอิง   สรุปสถิติบริการ  รวม
ยืม จอง ใช้ภายใน ยืม จอง ใช้ภายใน ยืม จอง ใช้ภายใน ยืม จอง ใช้ภายใน ยืม จอง ใช้ภายใน ยืม จอง ใช้ภายใน ยืม จอง ยืม จอง ใช้ภายใน ยืม จอง ใช้ภายใน ใช้ภายใน ยืม จอง ใช้ภายใน
ต.ค.61 1,471 43 285 1,799 186 2 41 229 127 0 26 153 0 0 0 0 30 1 1 32 2 0 0 2 66 2 68 0 0 0 0 7 0 3 10 10 1,889 48 366 2,303
พ.ย.61 1,501 26 286 1,813 155 2 71 228 135 0 32 167 0 0 0 0 29 0 1 30 1 0 0 1 89 0 89 0 0 0 0 1 0 0 1 12 1,911 28 402 2,341
ธ.ค.61 1,055 5 234 1,294 128 1 61 190 20 0 34 54 0 0 0 0 8 0 0 8 0 0 0 0 86 1 87 0 0 0 0 2 0 0 2 7 1,299 7 336 1,642
ม.ค.62 1,439 8 283 1,730 186 0 19 205 54 0 22 76 0 0 0 0 9 0 3 12 1 0 0 1 138 0 138 0 0 0 0 3 0 0 3 7 1,830 8 334 2,172
ก.พ.62 1,481 6 232 1,719 169 0 57 226 46 0 34 80 0 0 0 0 7 0 3 10 0 0 0 0 134 0 134 0 0 0 0 2 0 0 2 10 1,839 6 336 2,181
มี.ค.62 1,343 12 570 1,925 143 0 70 213 66 0 45 111 0 0 0 0 11 0 4 15 0 0 0 0 96 0 96 0 0 0 0 0 0 7 7 14 1,659 12 710 2,381
เม.ย.62 1,071 25 291 1,387 158 1 31 190 30 0 18 48 0 0 0 0 4 0 1 5 0 0 0 0 71 0 71 0 0 0 0 0 0 3 3 7 1,334 26 351 1,711
พ.ค.62 1,390 24 345 1,759 183 1 76 260 10 0 13 23 0 0 1 1 24 0 4 28 0 0 0 0 142 0 142 0 0 0 0 2 0 3 5 9 1,751 25 451 2,227
มิ.ย.62 1,110 10 332 1,452 175 0 65 240 10 0 3 13 0 0 0 0 6 0 2 8 2 0 1 3 140 0 140 0 0 0 0 5 0 0 5 3 1,448 10 406 1,864
ก.ค.62 802 13 262 1,077 76 0 32 108 52 0 9 61 0 0 0 0 10 0 3 13 1 0 0 0 57 0 57 0 0 0 0 5 0 4 9 5 1,003 13 315 1,331
ส.ค.62 1,234 2 460 1,696 128 2 59 189 37 0 33 70 0 0 1 1 16 1 2 19 3 0 0 3 81 0 81 0 0 0 0 2 0 1 3 17 1,501 5 573 2,079
ก.ย.62 1,327 14 528 1,869 134 2 78 214 45 0 44 89 0 0 0 0 23 0 4 27 4 0 0 4 63 0 63 0 0 0 0 0 0 0 0 11 1,596 16 665 2,277
  15,224 188 4,108 19,520 1,821 11 660 2,492 632 0 313 945 0 0 2 2 177 2 28 207 14 0 1 14 1,163 3 1,166       0 29 0 21 50 112 24,305 204 5,245 29,754
งาน บริการยืมคืนทรัพยากรสารนิเทศ และงานบริการผู้อ่าน
ผู้รับผิดชอบ นางสาวบุญญาวดี  พงษ์ศิลา 
สถิติให้บริการ(ตุลาคม 2561 - กันยายน2562)
บริการรับคืนและถ่ายเอกสาร
  เดือน คืนหนังสือ รวม ถ่ายเอกสารหนังสือ รวม
ทั่วไป CD ที่ใช้ประกอบหนังสือ  อ่านนอกเวลา สำรอง ผลงานของอาจาย์ในคณะฯ  รายงานการวิจัย   ให้บริการชั้นปิด   วิทยานิพนธ์  ทั่วไป อ่านนอกเวลา สำรอง  ผลงานของอาจารย์ในคณะฯ ให้บริการชั้นปิด  รายงานการวิจัย   วิทยานิพนธ์   หนังสืออ้างอิง 
ต.ค.61 911 45 109 74 23 0 2 4 1,168 0 0 1 2 0 0 2 31 36
พ.ย.61 808 40 89 77 13 0 1 0 1,028 2 0 0 0 0 0 0 0 2
ธ.ค.61 797 38 72 12 11 0 0 1 931 1 0 0 0 0 0 0 15 16
ม.ค.62 593 60 107 30 4 0 1 1 796 6 0 0 1 0 0 0 0 7
ก.พ.62 709 64 107 21 5 0 0 3 909 6 0 0 0 0 0 0 0 6
มี.ค.62 758 59 86 45 4 0 0 0 952 1 0 0 0 0 0 0 9 10
เม.ย.62 614 46 98 29 4 0 0 0 791 5 0 0 0 0 0 0 3 8
พ.ค.62 613 38 79 2 12 0 0 0 744 3 0 0 0 0 0 0 3 6
มิ.ย.62 382 47 51 0 1 0 0 3 484 4 0 0 0 0 0 3 1 8
ก.ค.62 359 30 45 17 2 0 1 2 456 9 0 0 0 0 0 0 0 9
ส.ค.62 841 91 123 41 12 0 1 4 1,113 2 0 0 1 0 0 0 0 3
ก.ย.62 729 48 80 35 17 0 2 0 911 2 0 0 0 0 0 0 0 2
รวม 8,114 606 1,046 383 108 0 8 18 10,283 41 0 1 4 0 0 5 62 113