งาน บริการยืมคืนทรัพยากรสารนิเทศ และงานบริการผู้อ่าน
ผู้รับผิดชอบ นางสาวบุญญาวดี  พงษ์ศิลา 
สถิติให้บริการ(ตุลาคม 2562 - กันยายน 2563)
ให้บริการยืม จองเล่มและหยิบใช้ภายในห้องสมุด                                                                        
เดือน หนังสือทั่วไป รวม หนังสืออ่านนอกเวลา รวม หนังสือสำรอง รวม  รายงานการวิจัย  รวม  หนังสือที่เป็นผลงานของอาจารย์ในคณะฯ  รวม  หนังสือที่ให้บริการในชั้นปิด  รวม  CD ที่ใช้ประกอบหนังสือ   รวม  โครงการวิจัย   รวม  วิทยานิพนธ์  รวม  หนังสืออ้างอิง   สรุปสถิติบริการ  รวม
ยืม จอง ใช้ภายใน ยืม จอง ใช้ภายใน ยืม จอง ใช้ภายใน ยืม จอง ใช้ภายใน ยืม จอง ใช้ภายใน ยืม จอง ใช้ภายใน ยืม จอง ยืม จอง ใช้ภายใน ยืม จอง ใช้ภายใน ใช้ภายใน ยืม จอง ใช้ภายใน
ต.ค.62 1,203 3 389 1,595 116 2 55 173 86 0 52 138 0 0 0 0 18 0 7 25 5 0 0 5 65 0 65 0 0 0 0 10 0 3 13 11 1,503 5 517 2,025
พ.ย.62 935 11 372 1,318 101 0 57 158 43 0 27 70 0 0 0 0 13 0 4 17 5 0 0 5 77 1 78 0 0 0 0 12 0 0 12 3 1,186 12 463 1,661
ธ.ค.62 889 22 319 1,230 105 0 49 154 20 0 15 35 0 0 0 0 15 0 2 17 7 0 2 9 68 0 68 0 0 0 0 15 0 0 15 0 1,119 22 387 1,528
ม.ค.63 1,138 11 536 1,685 150 0 80 230 20 0 12 32 0 0 0 0 19 0 6 25 9 0 0 9 91 1 92 0 0 0 0 13 0 0 13 4 1,440 12 638 2,090
ก.พ.63 967 12 316 1,295 92 1 18 111 5 0 17 22 0 0 0 0 18 0 3 21 2 0 0 2 63 0 63 0 0 0 0 7 0 0 7 3 1,154 13 357 1,524
มี.ค.63 668 22 157 847 54 0 17 71 36 0 12 48 0 0 0 0 12 0 3 15 4 0 0 4 40 0 40 0 0 0 0 0 0 0 0 3 814 22 192 1,028
เม.ย.63 4 0 0 4 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 0 6
พ.ค.63 109 1 4 114 16 0 1 17 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2 0 0 0 0 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 131 1 5 137
มิ.ย.63 429 27 43 499 58 0 3 61 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 4 0 0 0 0 21 0 21 0 0 0 0 0 0 1 1 0 512 27 47 586
ก.ค.63 645 0 49 694 53 0 10 63 13 0 1 14 0 0 0 0 2 0 1 3 0 0 0 0 26 0 26 0 0 0 0 5 0 0 5 0 744 0 61 805
ส.ค.63 719 0 121 840 49 0 10 59 12 0 5 17 0 0 0 0 13 0 2 15 1 0 0 1 22 0 22 0 0 0 0 12 0 2 14 5 828 0 145 973
ก.ย.63 686 6 152 844 32 0 24 56 9 0 4 13 0 0 0 0 11 0 2 13 4 0 0 4 23 0 23 0 0 0 0 3 0 1 4 2 768 6 185 959
  8,392 115 2,458 10,965 828 3 324 1,155 244 0 145 389 0 0 0 0 127 0 30 157 37 0 2 39 500 2 502       0 77 0 7 84 31 13,202 120 2,997 16,319
งาน บริการยืมคืนทรัพยากรสารนิเทศ และงานบริการผู้อ่าน
ผู้รับผิดชอบ นางสาวบุญญาวดี  พงษ์ศิลา 
สถิติให้บริการ(ตุลาคม 2562 - กันยายน2563)
บริการรับคืนและถ่ายเอกสาร
  เดือน คืนหนังสือ รวม ถ่ายเอกสารหนังสือ รวม
ทั่วไป CD ที่ใช้ประกอบหนังสือ  อ่านนอกเวลา สำรอง ผลงานของอาจาย์ในคณะฯ  รายงานการวิจัย   ให้บริการชั้นปิด   วิทยานิพนธ์  ทั่วไป อ่านนอกเวลา สำรอง  ผลงานของอาจารย์ในคณะฯ ให้บริการชั้นปิด  รายงานการวิจัย   วิทยานิพนธ์   หนังสืออ้างอิง 
ต.ค.62 752 20 79 52 10 0 2 4 919 3 0 0 0 0 0 0 2 5
พ.ย.62 531 37 72 39 9 0 2 3 693 0 1 0 0 0 0 0 0 1
ธ.ค.62 573 37 45 16 8 0 5 6 690 2 0 0 0 0 0 0 0 2
ม.ค.63 509 49 80 11 7 0 3 3 662 1 0 0 0 0 0 0 0 1
ก.พ.63 503 36 71 4 10 0 2 5 631 2 0 0 0 0 0 0 0 2
มี.ค.63 340 19 26 25 8 0 2 0 420 1 0 0 0 0 0 1 0 2
เม.ย.63 4 0 3 0 0 0 0 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0
พ.ค.63 49 2 10 0 1 0 0 0 62 0 0 0 0 0 0 0 0 0
มิ.ย.63 367 18 28 1 2 0 0 0 416 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ก.ค.63 292 16 33 6 5 0 2 3 357 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ส.ค.63 341 10 28 5 6 0 0 6 396 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ก.ย.63 319 9 20 8 3 0 1 1 361 0 0 0 0 0 0 0 1 1
รวม 4,580 253 495 167 69 0 19 31 5,614 9 1 0 0 0 0 1 3 14
หมายเหตุ :
วันที่ 23-31 มี.ค. 63 ห้องสมุดปิดทำการ
วันที่ 21,23,28,30 เม.ย. 63 ห้องสมุดปิดทำการ ให้บริการเฉพาะยืมระหว่างห้องสมุดภายในมหาวิทยาลัยมหิดล Book Delivery เวลา 10.00-14.00 น. 
วันที่ 5,7,12,14,19,21,26,28 พ.ค.63 ห้องสมุดเปิดทำการเวลา 10.00-14.00 เพื่อให้บริการยืม-คืนหนังสือ งดบริการพื้นที่ ไม่ได้เปิดประตูอัตโนมัติ
วันที่1-19 มิ.ย. 63 ห้องสมุดเปิดทำการ 09.30-15.00 น. เพื่อให้บริการยืม-คืนหนังสือ งดบริการพื้นที่ ไม่ได้เปิดประตูอัตโนมัติ
วันที่ 22 มิ.ย. -31 ส.ค. 63 ห้องสมุดเปิดทำการ วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.30 เพื่อให้บริการยืม-คืนหนังสือ บริการพื้นที่นั่งอ่าน 77 ที่นั่ง เปิดประตูอัตโนมัติ
วันที่ 8 ก.ย. 63 ห้องสมุดเปิดทำการ 08.30-16.30 เพื่อให้บริการยืม-คืนหนังสือ บริการพื้นที่นั่งอ่าน 92 ที่นั่ง เปิดประตูอัตโนมัติ
วันเสาร์ที่ 26 ก.ย. 63 ห้องสมุดเปิดทำการ