งาน บริการยืมคืนทรัพยากรสารนิเทศ และงานบริการผู้อ่าน
ผู้รับผิดชอบ นางสาวบุญญาวดี  พงษ์ศิลา 
สถิติให้บริการ(ตุลาคม 2562 - กันยายน 2563)
ให้บริการยืม จองเล่มและหยิบใช้ภายในห้องสมุด                                                                          
เดือน หนังสือทั่วไป รวม หนังสืออ่านนอกเวลา รวม หนังสือสำรอง รวม  รายงานการวิจัย  รวม  หนังสือที่เป็นผลงานของอาจารย์ในคณะฯ  รวม  หนังสือที่ให้บริการในชั้นปิด  รวม  CD ที่ใช้ประกอบหนังสือ   รวม  โครงการวิจัย   รวม  วิทยานิพนธ์  รวม  หนังสืออ้างอิง   สรุปสถิติบริการ  รวม
ยืม จอง ใช้ภายใน ยืม จอง ใช้ภายใน ยืม จอง ใช้ภายใน ยืม จอง ใช้ภายใน ยืม จอง ใช้ภายใน ยืม จอง ใช้ภายใน ยืม จอง ยืม จอง ใช้ภายใน ยืม จอง ใช้ภายใน ใช้ภายใน ยืม จอง ใช้ภายใน
ต.ค.62 1,203 3 389 1,595 116 2 55 173 86 0 52 138 0 0 0 0 18 0 7 25 5 0 0 5 65 0 65 0 0 0 0 10 0 3 13 11 1,503 5 517 2,025
พ.ย.62 935 11 372 1,318 101 0 57 158 43 0 27 70 0 0 0 0 13 0 4 17 5 0 0 5 77 1 78 0 0 0 0 12 0 0 12 3 1,186 12 463 1,661
ธ.ค.62       0       0       0       0       0       0     0       0       0   0 0 0 0
ม.ค.63       0       0       0       0       0       0     0       0       0   0 0 0 0
ก.พ.63       0       0       0       0       0       0     0       0       0   0 0 0 0
มี.ค.63       0       0       0       0       0       0     0       0       0   0 0 0 0
เม.ย.63       0       0       0       0       0       0     0       0       0   0 0 0 0
พ.ค.63       0       0       0       0       0       0     0       0       0   0 0 0 0
มิ.ย.63       0       0       0       0       0       0     0       0       0   0 0 0 0
ก.ค.63       0       0       0       0       0       0     0       0       0   0 0 0 0
ส.ค.63       0       0       0       0       0       0     0       0       0   0 0 0 0
ก.ย.63       0       0       0       0       0       0     0       0       0   0 0 0 0
  2,138 14 761 2,913 217 2 112 331 129 0 79 208 0 0 0 0 31 0 11 42 10 0 0 10 142 1 143       0 22 0 3 25 14 3,669 17 980 4,666
งาน บริการยืมคืนทรัพยากรสารนิเทศ และงานบริการผู้อ่าน
ผู้รับผิดชอบ นางสาวบุญญาวดี  พงษ์ศิลา 
สถิติให้บริการ(ตุลาคม 2561 - กันยายน2562)
บริการรับคืนและถ่ายเอกสาร
  เดือน คืนหนังสือ รวม ถ่ายเอกสารหนังสือ รวม
ทั่วไป CD ที่ใช้ประกอบหนังสือ  อ่านนอกเวลา สำรอง ผลงานของอาจาย์ในคณะฯ  รายงานการวิจัย   ให้บริการชั้นปิด   วิทยานิพนธ์  ทั่วไป อ่านนอกเวลา สำรอง  ผลงานของอาจารย์ในคณะฯ ให้บริการชั้นปิด  รายงานการวิจัย   วิทยานิพนธ์   หนังสืออ้างอิง 
ต.ค.62 752 20 79 52 10 0 2 4 919 3 0 0 0 0 0 0 2 5
พ.ย.62 531 37 72 39 9 0 2 3 693 0 1 0 0 0 0 0 0 1
ธ.ค.62                 0                 0
ม.ค.63                 0                 0
ก.พ.63                 0                 0
มี.ค.63                 0                 0
เม.ย.63                 0                 0
พ.ค.63                 0                 0
มิ.ย.63                 0                 0
ก.ค.63                 0                 0
ส.ค.63                 0                 0
ก.ย.63                 0                 0
รวม 1,283 57 151 91 19 0 4 7 1,612 3 1 0 0 0 0 0 2 6