งาน บริการยืมคืนทรัพยากรสารนิเทศ และงานบริการผู้อ่าน
ผู้รับผิดชอบ นางสาวบุญญาวดี  พงษ์ศิลา 
สถิติให้บริการ(ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564)
ให้บริการยืม จองเล่มและหยิบใช้ภายในห้องสมุด                                                                        
เดือน หนังสือทั่วไป รวม หนังสืออ่านนอกเวลา รวม หนังสือสำรอง รวม  รายงานการวิจัย  รวม  หนังสือที่เป็นผลงานของอาจารย์ในคณะฯ  รวม  หนังสือที่ให้บริการในชั้นปิด  รวม  CD ที่ใช้ประกอบหนังสือ   รวม  โครงการวิจัย   รวม  วิทยานิพนธ์  รวม  หนังสืออ้างอิง   สรุปสถิติบริการ  รวม
ยืม จอง ใช้ภายใน ยืม จอง ใช้ภายใน ยืม จอง ใช้ภายใน ยืม จอง ใช้ภายใน ยืม จอง ใช้ภายใน ยืม จอง ใช้ภายใน ยืม จอง ยืม จอง ใช้ภายใน ยืม จอง ใช้ภายใน ใช้ภายใน ยืม จอง ใช้ภายใน
ต.ค.63 697 0 126 823 51 0 11 62 33 0 3 36 0 0 0 0 18 0 1 19 2 0 0 2 26 0 26 0 0 0 0 0 0 0 0 3 827 0 144 971
พ.ย.63 677 0 116 793 81 1 16 98 2 0 6 8 0 0 0 0 18 0 0 18 2 0 0 2 25 0 25 0 0 0 0 0 0 0 0 2 805 1 140 946
ธ.ค.63 493 8 79 580 65 0 15 80 7 0 11 18 0 0 0 0 9 0 0 9 1 0 0 1 19 0 19 0 0 0 0 0 0 0 0 0 594 8 105 707
ม.ค.64 129 0 0 129 19 0 0 19 1 0 0 1 0 0 0 0 3 0 0 3 1 0 0 1 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 155 0 0 155
ก.พ.64 490 1 30 521 41 1 5 47 50 0 0 50 0 0 0 0 6 0 0 6 0 0 0 0 21 0 21 0 0 0 0 10 0 0 10 0 618 2 35 655
มี.ค.64 666 4 61 731 54 0 12 66 26 0 4 30 0 0 0 0 6 0 2 8 0 0 0 0 28 0 28 0 0 0 0 0 0 0 0 8 780 4 87 871
เม.ย.64 99 0 25 124 18 0 11 29 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 1 2 0 0 2 11 0 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 132 0 36 168
พ.ค.64 157 0 0 157 21 0 0 21 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 2 2 0 4 8 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 189 2 0 191
มิ.ย.64 156 1 0 157 9 0 0 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 4 4 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 173 1 0 174
ก.ค.64 28 2 0 30 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1 0 0 0 0 7 0 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 38 2 0 40
ส.ค.64 71 0 0 71 6 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 78 0 0 78
ก.ย.64 14 2 0 16 5 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 2 0 23
  3,677 18 437 4,132 372 2 70 444 120 0 24 144 0 0 0 0 63 0 3 66 14 2 0 16 154 0 154       0 10 0 0 10 13 4,957 22 547 5,526
งาน บริการยืมคืนทรัพยากรสารนิเทศ และงานบริการผู้อ่าน
ผู้รับผิดชอบ นางสาวบุญญาวดี  พงษ์ศิลา 
สถิติให้บริการ(ตุลาคม 2563 - กันยายน2564)
บริการรับคืนและถ่ายเอกสาร
  เดือน คืนหนังสือ รวม ถ่ายเอกสารหนังสือ รวม
ทั่วไป CD ที่ใช้ประกอบหนังสือ  อ่านนอกเวลา สำรอง ผลงานของอาจาย์ในคณะฯ  รายงานการวิจัย   ให้บริการชั้นปิด   วิทยานิพนธ์  ทั่วไป อ่านนอกเวลา สำรอง  ผลงานของอาจารย์ในคณะฯ ให้บริการชั้นปิด  รายงานการวิจัย   วิทยานิพนธ์   หนังสืออ้างอิง 
ต.ค.63 310 13 27 13 9 0 0 0 372 0 0 0 0 0 0 0 4 4
พ.ย.63 327 10 47 3 9 0 2 0 398 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ธ.ค.63 277 9 38 4 8 0 0 0 336 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ม.ค.64 33 0 5 0 0 0 0 0 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ก.พ.64 224 9 39 24 4 0 1 10 311 0 0 0 0 0 0 0 0 0
มี.ค.64 294 17 26 7 3 0 0 0 347 0 0 0 0 0 0 0 0 0
เม.ย.64 78 4 10 1 0 0 0 0 93 0 0 0 0 0 0 0 0 0
พ.ค.64 41 0 5 0 0 0 0 0 46 0 0 0 0 0 0 0 0 0
มิ.ย.64 84 7 15 2 2 0 0 0 110 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ก.ค.64 20 2 5 0 0 0 0 0 27 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ส.ค.64 6 0 2 0 0 0 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ก.ย.64 32 8 1 0 0 0 0 0 41 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 1,726 79 220 54 35 0 3 10 2,127 0 0 0 0 0 0 0 4 4
หมายเหตุ
* โดยปกติห้องสมุดเปิดทำการวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.00 - 19.30 น. และวันเสาร์ เวลา 08.30-16.30 น.
วันที่ 8 ก.ย. - 9 ธ.ค. 63 ห้องสมุดเปิดทำการวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น. และวันเสาร์ เวลา 08.30-16.30 น. เพื่อให้บริการยืม-คืนหนังสือ บริการพื้นที่นั่งอ่าน 92 ที่นั่ง  
วันที่เสาร์ ที่ 26 ก.ย. 63 ห้องสมุดเปิดบริการนอกเวลาทำการ หลังจากสถานการณ์โค-วิด
วันที่ 13 ต.ค. 63 ห้องสมุดปิดทำการ วันคล้ายวันสวรรคต ร.9
วันเสาร์ที่ 17 ต.ค. 63 ห้องสมุดปิดทำการ 14.30 น.เนื่องจากมีสถานการณ์ฉุกเฉิน เกิดการประท้วง
วันที่ 23 ต.ค. 63 ห้องสมุดปิดทำการ วันปิยมหาราช
วันที่ 24 ต.ค. 63  ห้องสมุดปิดทำการ หยุดต่อเนื่องจากวันปิยมหาราช
วันที่ 19-20 พ.ย.63 รํฐบาลประกาศหยุดกรณีพิเศษ
วันที่ 5 ธ.ค. 63 วันคล้ายวันเฉลิมพระชนพรรษา ร.9
วันที่ 10 ธ.ค. 63 ห้องสมุดปิดทำการเนื่องจากวันรัฐธรรมนูญ
วันที่ 11 ธ.ค.63 ห้องสมุดปิดทำการต่อเนื่องจากวันรัฐธรรมนูญ
วันที่ 14-24 ธ.ค. 63 ห้องสมุดเปิดทำการวันจันทร์-ศุกร์ เวลา  08.00-18.30 น. และวันเสาร์เวลา 08.30-16.30 น. (ช่วงสอบปลายภาค)
วันที่ 25 ธ.ค. 63 ห้องสมุดเปิดทำการ 08.30-16.30 น. เนืองจากสถานการณ์โควิด
วันเสาร์ที่ 26 ธ.ค. ห้องสมุดปิดทำการ เนื่องจากสถานการณ์โควิด  
วันที่ 28 ธ.ค.63 ห้องสมุดปิดทำการ เจ้าหน้าที่ทำความสะอาด ฆ่าเชื้อ พื้นที่ให้บริการห้องสมุด ให้บริการเฉพาะ ยืม-คืน
วันที่ 29 ธ.ค.63 ห้องสมุดปิดทำการ เจ้าหน้าที่เข้ามาเก็บงานเพื่อ WFH 
วันที่ 30 ธ.ค. 63 ห้องสมุดปิดทำการ เจ้าหน้าที่ WFH
วันที่ 1-31 ม.ค. 64 ห้องสมุดปิดทำการเนื่องสถานการ์โควิด-19 ระลอกใหม่ เจ้าหน้าที่ WFH
วันที่ 1-28  ก.พ.64 ห้องสมุดเปิดทำการวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น. ให้บริการพื้นที่ 77 ที่นั่ง ยกเว้นห้อง Co-Working Space  งดบุคคลภายนอกมหิดล  
วันที่ 12 ก.พ. 64 ห้องสมุดปิดทำการในวันตรุษจีน (ประกาศหยุดกรณีพิเศษ)
วันที่ 26 ก.พ. 64 ห้องสมุดหยุดทำการในวันมาฆาบูชา
วันที่ 1-30 มี.ค.64 ห้องสมุดเปิดทำการวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น. ให้บริการพื้นที่ 77 ที่นั่ง ยกเว้นห้อง Co-Working Space  งดบุคคลภายนอกมหิดล ต่างคณะใช้บัตร Vissitor
วันที่ 1-9 เม.ย. 64 ห้องสมุดเปิดทำการวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30-16.30 น. ให้บริการพื้นที่ 77 ที่นั่ง ยกเว้นห้อง Co-Working Space งดบุคคลภายนอกมหิดล ต่างคณะใช้บัตร Vissitor
วันที่ 9 เม.ย.64 ห้องสมุดปิดทำการในวันจักรี
วันที่ 10-30 เม.ย. 64 ห้องสมุดปิดทำการ เจ้าหน้าที่ WFH เข้าปฏิบัติหน้าที่ให้บริการ Book Delivery ในวันอังคารและพฤหัสบดี
วันที่ 12 เม.ย. 64 ห้องสมุดปิดทำการในวันสงกรานต์ (ประกาศหยุดกรณีพิเศษ)
วันที่ 13-15 เม.ย.64 ห้องสมุดปิดทำการในเทศกาลวันสงกรานต์
วันที่ 1-30 พ.ค. 64 ห้องสมุดปิดทำการ เจ้าหน้าที่ WFH เข้าปฏิบัติหน้าที่ให้บริการ Book Delivery ในวันอังคารและพฤหัสบดี
วันที่ 1-30 มิ.ย. 64 ห้องสมุดปิดทำการ เจ้าหน้าที่ WFH เข้าปฏิบัติหน้าที่ให้บริการ Book Delivery ในวันอังคารและพฤหัสบดี
วันที่ 1-31 ก.ค. 64 ห้องสมุดปิดทำการ เจ้าหน้าที่ WFH เข้าปฏิบัติหน้าที่ให้บริการ Book Delivery ในวันอังคารและพฤหัสบดี (วันที่ 1,6,8,13)
วันที่ 1-31 ส.ค. 64 ห้องสมุดปิดทำการ เจ้าหน้าที่ WFH งดบริการ Book Delivery
วันที่ 1-31 ก.ย. 64 ห้องสมุดเปิดทำการในวันอังคารและพฤหัสบดี 3 ชั่วโมง เวลา 10.00-13.00 น.(วันที่14,16,21,23,28,30) เจ้าหน้าที่ WFH และเข้าปฏิบัติหน้าที่ให้บริการ ยืม-คืนหนังสือ งดให้บริการพื้นที่และบริการ Book Delivery