งาน บริการยืมคืนทรัพยากรสารนิเทศ และงานบริการผู้อ่าน
ผู้รับผิดชอบ นางสาวบุญญาวดี  พงษ์ศิลา 
สถิติให้บริการ(ตุลาคม 2547 - กันยายน 2548)
                         
ให้บริการ
เดือน ยืมเล่ม  รับคืนหนังสือ    จองเล่ม   แนะนำบริการ   ออกใบเสร็จ   เก็บหนังสือขึ้นชั้น  ผู้เข้าใช้
   หนังสือ    วารสาร   วิทยานิพนธ์   อังกฤษ   ไทย   หยิบอ่าน   รับคืน   ในเวลา   นอกเวลา 
ต.ค.-47 1,767 69 36 1,706 210 11 574 591 1,706 2,010 9,589 2,626
พ.ย.-47 2,863 73 37 1,731 239 27 668 793 2,117 1,833 16,528 5,661
ธ.ค.-47 2,282 66 28 1,298 297 22 588 907 1,695 1,597 14,181 4,503
ม.ค.-48 2,134 44 44 1,219 251 32 599 766 1,652 1,578 13,085 2,863
ก.พ.-48 2,105 42 59 1,268 255 15 618 941 1,731 1,477 14,619 6,281
มี.ค.-48 1,708 59 58 1,187 226 25 627 585 1,835 1,463 13,655 1,691
เม.ย.-48 1,249 36 59 799 169 13 456 379 1,396 1,077 9,467 823
พ.ค.-48 1,411 56 71 1,017 170 20 467 412 1,749 1,115 12,709 1,131
มิ.ย.-48 2,526 43 75 1,362 283 32 691 770 2,802 1,626 21,433 6,345
ก.ค.-48 2,689 75 92 1,677 250 39 608 1,010 2,298 2,029 18,095 6,557
ส.ค.-48 3,187 44 56 1,869 269 49 703 1,001 2,556 2,052 22,463 6,964
ก.ย.-48 3,181 46 93 1,913 338 38 756 993 2,625 2,076 20,882 8,361
รวม 27,102 653 708 17,046 2,957 323 7,355 9,148 24,162 19,933 186,706 53,806