งาน บริการยืมคืนทรัพยากรสารนิเทศ และงานบริการผู้อ่าน
ผู้รับผิดชอบ นางสาวบุญญาวดี  พงษ์ศิลา 
สถิติให้บริการ(ตุลาคม 2548 - กันยายน 2549)
                     
เดือน ยืมเล่ม  รับคืนหนังสือ    จองเล่ม   แนะนำบริการ   ออกใบเสร็จ   เก็บหนังสือขึ้นชั้น  ผู้เข้าใช้ในเวลา ผู้เข้าใช้นอกเวลา
   หนังสือ    วารสาร   วิทยานิพนธ์   อังกฤษ   ไทย   หยิบอ่าน   รับคืน   มหิดล   ภายนอก   รวม   มหิดล   ภายนอก   รวม 
ต.ค.-48 1,830 62 56 1,321 246 9 1,109 467 1,675 1,651 13,506 244 13,750 3,935 140 4,075
พ.ย.-48 2,892 38 51 1,473 383 16 622 786 1,917 1,779 17,219 262 17,481 6,396 192 6,588
ธ.ค.-48 1,739 72 28 1,127 259 16 599 794 1,448 1,430 12,640 169 12,809 3,284 117 3,401
ม.ค.-49 1,877 31 108 1,003 210 15 622 770 1,728 1,151 14,858 233 15,091 4,442 140 4,582
ก.พ.-49 2,023 17 39 1,058 200 12 602 641 1,952 1,358 15,529 192 15,721 5,421 120 5,541
มี.ค.-49 1,447 25 67 965 157 12 596 710 1,991 1,232 15,134 338 15,472 990 61 1,051
เม.ย.-49 997 12 42 600 145 8 498 434 1,394 790 8,909 205 9,114 1,515 33 1,548
พ.ค.-49 1,130 56 20 689 173 1 542 512 1,612 831 13,841 327 14,168 1,684 49 1,733
มิ.ย.-49 2,447 82 23 1,133 234 12 628 671 2,181 1,401 19,373 252 19,625 5,197 160 5,357
ก.ค.-49 2,670 70 44 1,506 258 30 645 687 2,605 1,785 17,829 262 18,091 7,239 212 7,451
ส.ค.-49 2,523 107 42 1,437 289 23 736 687 1,997 1,874 19,866 251 20,117 5,594 146 5,740
ก.ย.-49 2,455 78 27 1,230 327 28 650 651 1,847 1,864 17,229 127 17,356 8,920 172 9,092
รวม 24,030 650 547 13,542 2,881 182 7,849 7,810 22,347 17,146 185,933 2,862 188,795 54,617 1,542 56,159