งาน บริการยืมคืนทรัพยากรสารนิเทศ และงานบริการผู้อ่าน
ผู้รับผิดชอบ นางสาวบุญญาวดี  พงษ์ศิลา 
สถิติให้บริการ(ตุลาคม 2550 - กันยายน 2551)
ให้บริการ
เดือน ยืมเล่ม  รับคืนหนังสือ    จองเล่ม   แนะนำบริการ   ฝากล๊อคเกอร์   ออกใบเสร็จ   เก็บหนังสือขึ้นชั้น  ผู้เข้าใช้ในเวลา ผู้เข้าใช้นอกเวลา
   หนังสือ    วารสาร   วิทยานิพนธ์   อังกฤษ   ไทย   หยิบอ่าน   รับคืน   มหิดล   ภายนอก   รวม   มหิดล   ภายนอก   รวม 
ต.ค.50 1,895 44 21 1,072 486 18 693 1,902 605 1,365 1,633 12,961 202 13,163 4,579 231           4,810
พ.ย.50 2,250 60 27 1,160 419 33 677 2,063 709 1,418 1,718 13,912 234 14,146 6,359 110          6,469
ธ.ค.50 1,521 25 13 761 386 13 538 1,201 583 1,209 1,337 10,592 164 10,756 4,590 117          4,707
 ม.ค.51 1,959 64 19 887 402 14 680 2,046 655 1,555 1,901 13,399 219 13,618 5,385 140          5,525
ก.พ.51 1,643 46 46 933 447 13 637 2,007 578 1,387 1,579 13,306 151 13,457 5,698 97          5,795
มี.ค.51              1,418 66                  34                  744            386           5                   583                1,104                445             1,388          1,202 10,377 152        10,529 3,207          104           3,311
เม.ย.51              1,199 56                  30                  654            309            1                   541                  818                 461                980            966 8,804 229          9,033 1,863            92           1,955
พ.ค.51              1,364 55                  29                  794            365          18                   582                1,211                455             1,360          1,162 10,180 200        10,380 2,396            93          2,489
มิ.ย.51             2,886 49                   12               1,389            473           8                   821               3,132                620             1,877          1,917 18,011 165        18,176 5,647          143          5,790
ก.ค.51             2,352 76                    7               1,263            547           8                   685               2,569                767             1,575          1,926 17,159 167        17,326 6,267          119          6,386
ส.ค.51             2,556 75                  25               1,262            499           9                   629               2,240                696             1,450          1,832 17,520 181        17,701 5,893          122           6,015
ก.ย.51              2,147           33                  40               1,286            540           8                   684               2,820                693             1,423          1,958 17,180          160        17,340 6,521            82          6,603
รวม       23,190      649           303        12,205     5,259     148           7,750        23,113         7,267      16,987    19,131  163,401    2,224  165,625  58,405    1,450     59,855