งานบริการยืมคืนทรัพยากรสารนิเทศ และงานบริการผู้อ่าน
ผู้รับผิดชอบ นางสาวบุญญาวดี พงษ์ศิลา 
สถิติให้บริการ(ตุลาคม 2552 - กันยายน 2553)

เดือน ยืมเล่ม  รับคืนหนังสือ    ยืมซีดีรอมที่มากับหนังสือ    จองเล่ม   แนะนำบริการ   ฝากล๊อคเกอร์   ออกใบเสร็จ   เก็บหนังสือขึ้นชั้น  ผู้เข้าใช้ในเวลา ผู้เข้าใช้นอกเวลา
   หนังสือ    วารสาร   วิทยานิพนธ์   อังกฤษ   ไทย   อังกฤษ   ไทย   หยิบอ่าน   รับคืน   มหิดล   ภายนอก   รวม   มหิดล   ภายนอก   รวม 
ต.ค.52 2,283 40 14 1,071 379 25 8 14 703 1,587 507 990 1,470 12,350 167 12,517            5,169         112         5,281
พ.ย.52 2,297 55 23 1,277 413 26 9 9 704 1,971 603 1,548 1,449 18,601 172 18,773            8,655           89         8,744
ธ.ค.52 1,963 6 20 1,120 436 30 10 13 618 1,632 645 1,136 1,428 13,669 119 13,788            5,076           48         5,124
ม.ค.53 1,645 15 23 811 391 20 6 6 644 1,597 460 1,300 1,135 13,358 120 13,478 4,494 75         4,569
ก.พ.53 1,512 7 34 900 342 10 5 6 687 1,589 458 1,096 1,250 14,617 103 14,720 5,859 71         5,930
มี.ค.53       1,183 4                  14         755      414                 25                      4           5                  606              1,061               466       1,021     1,303 10,950 125 11,075 2,563           47         2,610
เม.ย.53       1,008 16                    6         581      289                 27                      6           8                  508                 774               283          705        966 9,916 130 10,046 1,601           62         1,663
พ.ค.53       1,093 7                  10         535      236                 14                      2           5                  419                 795               207          658        672 20,677 89 20,766 6,100           48         6,148
มิ.ย.53       2,973 26                  18      1,222      820                 54                      5         20                  725              3,191               703       1,500     2,283 20,577 179 20,756 7,742         102         7,844
ก.ค.53       2,665 51                    9      1,463      443                 42                   12         11                  690              2,404               594       1,630     1,782 17,302 150 17,452 7,642           91         7,733
ส.ค.53       1,940 11                    8      1,068      394                 17                      5         21                  623              2,030               583       1,393     1,608 17,448 94 17,542 6,385           47         6,432
ก.ย.53       1,727             2                  13         974      473                 14                   10           9                  751              2,289               904       1,496     1,632 20,798         106 20,904 6,558           62         6,620
รวม   22,289      240           192  11,777  5,030           304              82     127           7,678        20,920         6,413   14,473  16,978  190,263    1,554  191,817       67,844      854     68,698