งานบริการยืมคืนทรัพยากรสารนิเทศและงานบริการผู้อ่าน
ผู้รับผิดชอบ นางสาวบุญญาวดี  พงษ์ศิลา 
สถิติให้บริการ(ตุลาคม 2556 - กันยายน2557)
บริการรับคืนและถ่ายเอกสาร
  เดือน คืนหนังสือ รวม ถ่ายเอกสาร รวม
ทั่วไป อ่านนอกเวลา สำรอง  รายงานการวิจัย   หลักทรัพย์   วิทยานิพนธ์  ทั่วไป อ่านนอกเวลา สำรอง  รายงานการวิจัย   หลักทรัพย์   วิทยานิพนธ์   อ้างอิง 
ต.ค.56 1,012 173 380 0 16 185 1,766 30 0 27 0 7 3 2 69
พ.ย.56 913 219 138 0 16 4 1,290 120 3 15 1 0 0 3 142
ธ.ค.56 763 128 89 0 15 2 997 33 0 0 0 0 3 0 36
ม.ค.57 915 199 86 0 3 6 1,209 146 50 1 0 0 2 1 200
ก.พ.57 679 131 98 0 4 2 914 75 33 53 0 0 8 4 173
มี.ค.57 773 160 54 0 2 8 997 130 22 19 2 0 3 2 178
เม.ย.57 339 119 16 0 5 4 483 122 9 5 0 0 3 17 156
พ.ค.57 313 114 15 0 9 10 461 105 25 6 0 0 3 11 150
มิ.ย.57 437 173 17 0 6 4 637 41 7 6 0 0 6 6 66
ก.ค.57 410 114 40 1 1 5 571 110 41 12 0 0 5 8 176
ส.ค.57 1,262 403 152 0 1 6 1,824 51 15 0 1 0 10 10 87
ก.ย.57 1,121 231 188 2 0 3 1,545 106 35 17 0 0 6 67 231
รวม 8,937 2,164 1,273 3 78 239 12,694 1,069 240 161 4 7 52 131 1,533