งานบริการยืมคืนทรัพยากรสารนิเทศและงานบริการผู้อ่าน
ผู้รับผิดชอบ นางสาวบุญญาวดี  พงษ์ศิลา 
สถิติให้บริการ ตุลาคม 2557 - กันยายน2558)
บริการรับคืนและถ่ายเอกสาร
  เดือน รับคืนหนังสือ รวม ถ่ายเอกสาร รวม
ทั่วไป CD ใช้ประกอบกับหนังสือ อ่านนอกเวลา สำรอง  รายงานการวิจัย   ตลาดหลักทรัพย์   ให้บริการชั้นปิด   วิทยานิพนธ์  ทั่วไป อ่านนอกเวลา สำรอง  รายงานการวิจัย   ให้บริการชั้นปิด   หลักทรัพย์   วิทยานิพนธ์   อ้างอิง 
                         
ต.ค.57 1,202 0 228 129 0 1 0 3 1,563 45 0 5 0 1 0 4 5 59
พ.ย.57 952 9 208 134 1 0 0 5 1,309 60 4 6 1 0 0 3 10 84
ธ.ค.57 1,035 3 180 178 1 1 0 4 1,402 57 24 2 0 0 0 4 23 110
ม.ค.58 930 2 191 112 0 0 0 5 1,240 111 20 5 0 0 0 0 3 139
ก.พ.58 930 19 153 42 0 0 0 4 1,148 77 32 3 0 0 0 0 2 114
มี.ค.58 946 6 169 111 0 0 4 2 1,238 60 10 8 0 0 0 2 0 80
เม.ย.58 805 6 180 104 0 0 0 1 1,096 24 5 31 2 0 0 1 5 68
พ.ค.58 779 3 147 41 0 0 1 2 973 8 0 4 1 0 0 12 3 28
มิ.ย.58 412 3 126 8 0 0 3 1 553 23 14 5 0 0 0 9 1 52
ก.ค.58 353 24 175 22 0 0 1 1 576 25 29 3 0 0 0 15 1 73
ส.ค.58 1,100 56 248 150 0 0 8 1 1,563 27 8 6 1 0 0 4 2 48
ก.ย.58 997 52 189 96 0 0 2 3 1,339 135 22 0 0 0 0 0 10 167
รวม 10,441 183 2,194 1,127 2 2 19 32 14,000 652 168 78 5 0 0 54 65 957