งาน บริการยืมคืนทรัพยากรสารนิเทศ และงานบริการผู้อ่าน
ผู้รับผิดชอบ นางสาวบุญญาวดี  พงษ์ศิลา 
สถิติให้บริการ(ตุลาคม 2560 - กันยายน2561)
บริการรับคืนและถ่ายเอกสาร
  เดือน คืนหนังสือ รวม ถ่ายเอกสารหนังสือ รวม
ทั่วไป CD ที่ใช้ประกอบหนังสือ  อ่านนอกเวลา สำรอง ผลงานของอาจาย์ในคณะฯ  รายงานการวิจัย   ให้บริการชั้นปิด   วิทยานิพนธ์  ทั่วไป อ่านนอกเวลา สำรอง  ผลงานของอาจารย์ในคณะฯ ให้บริการชั้นปิด  รายงานการวิจัย   วิทยานิพนธ์   หนังสือ้างอิง 
ต.ค.60 1,009 70 101 97 13 1 0 0 1,291 11 0 3 0 0 0 5 12 31
พ.ย.60 853 65 124 107 10 1 7 4 1,171 18 1 1 0 0 0 0 2 22
ธ.ค.60 861 39 94 40 12 0 5 3 1,054 43 1 3 0 0 0 0 3 50
ม.ค.61 710 45 106 108 7 0 0 3 979 35 1 1 1 0 0 4 0 42
ก.พ.61 870 87 117 65 11 0 0 0 1150 11 0 0 0 0 0 1 0 12
มี.ค.61 842 58 103 125 4 0 0 5 1,137 4 0 0 0 0 0 0 13 17
เม.ย.61 758 48 100 79 8 0 0 3 996 54 0 2 0 1 0 2 60 119
พ.ค.61 932 88 77 14 16 0 0 0 1,127 65 2 4 0 0 0 1 0 72
มิ.ย.61 473 58 50 10 3 0 0 0 594 27 3 0 11 0 0 0 15 56
ก.ค.61 347 20 54 9 1 0 0 2 433 3 0 0 0 0 0 0 0 3
ส.ค.61 904 111 123 43 21 0 0 7 1,209 25 0 10 0 0 0 0 27 62
ก.ย.61 811 50 61 57 21 0 0 1 1,001 4 0 0 0 0 0 0 0 4
รวม 9,370 739 1,110 754 127 2 12 28 12,142 300 8 24 12 1 0 13 132 490