งาน บริการยืมคืนทรัพยากรสารนิเทศ และงานบริการผู้อ่าน
ผู้รับผิดชอบ นางสาวบุญญาวดี  พงษ์ศิลา 
สถิติให้บริการ(ตุลาคม 2562 - กันยายน2563)
ผู้เข้าใช้บริการ 
  เดือน ผู้เข้าใช้ในเวลา ผู้เข้าใช้นอกเวลา  จำนวน   เฉลี่ย/วัน 
   มหิดล   ภายนอก   รวม   มหิดล   ภายนอก   รวม   วันบันทึกข้อมูล   ผู้เข้าใช้ 
ต.ค.62 10,595 1,163 11,758       1,180         118       1,298 25        522
พ.ย.62 7,002 1,366 8,368         808           67         875 24         385
ธ.ค.62                  
ม.ค.63                
ก.พ.63                
มี.ค.63                   
เม.ย.63                
พ.ค.63                
มิ.ย.63                  
ก.ค.63                
ส.ค.63                
ก.ย.63                  
รวม     17,597      2,529     20,126      1,988         185      2,173                 49        455
หมายเหตุ
* โดยปกติห้องสมุดจะเปิดทำทำการในช่างเวลา 08.00 - 19.30 ของวันจันทร์ - ศุกร์
25 พ.ย. - 20 ธ.ค. 62 ห้องสมุดปิดทำการเวลา 20.30 น. เนื่องจากสอบปลายภาค
14 ต.ค. 62 ห้องสมุดปิดทำการเนื่องจากวันคล้ายวันสวรรคตรพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
23 ต.ค. 62 ห้องสมุดปิดทำการเนื่องจากวันปิยมหาราช