งาน บริการยืมคืนทรัพยากรสารนิเทศ และงานบริการผู้อ่าน
ผู้รับผิดชอบ นางสาวบุญญาวดี  พงษ์ศิลา 
สถิติให้บริการ(ตุลาคม 2562 - กันยายน2563)
ผู้เข้าใช้บริการ 
  เดือน ผู้เข้าใช้ในเวลา ผู้เข้าใช้นอกเวลา  จำนวน   เฉลี่ย/วัน 
   มหิดล   ภายนอก   รวม   มหิดล   ภายนอก   รวม   วันบันทึกข้อมูล   ผู้เข้าใช้ 
ต.ค.62 10,595 1,163 11,758       1,180         118       1,298 25        522
พ.ย.62 7,002 1,366 8,368         808           67         875 24         385
ธ.ค.62 5,334 538 5,872         765           55         820 20        335
ม.ค.63 5,463 639 6,102         464           60         524 26        255
ก.พ.63 7,408 764 8,172         756 87         843 23        392
มี.ค.63 5,514 598 6,112         608           86         694                  17         400   
เม.ย.63 0 0 0 0 0 0 0           -  
พ.ค.63 30 0 30 0 0 0 8           -  
มิ.ย.63 327 0 327 0 0 0 21  -   
ก.ค.63 812 0 812 0 0 0 17  - 
ส.ค.63 3,311 0 3,311 0 0 0                  25  - 
ก.ย.63 3,027 0 3,027           77 0           77                  21  -   
รวม      48,823       5,068      53,891      4,658         473      5,131                227  
หมายเหตุ
* โดยปกติห้องสมุดจะเปิดทำทำการในช่างเวลา 08.00 - 19.30 ของวันจันทร์ - ศุกร์
วันที 25 พ.ย. - 20 ธ.ค. 62 ห้องสมุดปิดทำการเวลา 20.30 น. เนื่องจากสอบปลายภาค
วันที14 ต.ค. 62 ห้องสมุดปิดทำการเนื่องจากวันคล้ายวันสวรรคตรพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช
วันที23 ต.ค. 62 ห้องสมุดปิดทำการเนื่องจากวันปิยมหาราช
วันที4-5 พ.ย. 62 ห้องสมุดหยุดทำการเนื่องจากมีการประชุมสุดยอดอาเซียน
วันที5 ธ.ค. 62 ห้องสมุดหยุดทำการเนื่องจากวันพ่อแห่งชาติ
วันที10 ธ.ค. 62 ห้องสมุดหยุดทำการเนื่องจากวันรัฐธรรมนูญ
วันที30-31 ธ.ค. 62 ห้องสมุดหยุดทำการเนื่องจากเทศกาลปีใหม่
วันที1 ม.ค. 63 ห้องสมุดหยุดทำการเนื่องจากเทศกาลปีใหม่
วันที8,10 ก.พ. 63 ห้องสมุดหยุดทำการเนื่องจากวันมาฆบูชา
วันที16 มี.ค. 63 ปิดทำการเวลา 16.30 น. เนื่องจากมีการระบาดของ “ไวรัสโควิด-19"
วันที17-20 มี.ค.63 ห้องสมุดปิดบริการพื้นที่เพื่อทำความสะอาดเนื่องมีการระบาดของ “ไวรัสโควิด-19"
วันที23-31 มี.ค. 63 ห้องสมุดปิดทำการเนื่องจากมีการระบาดของ “ไวรัสโควิด-19"
วันที1-30 เม.ย. 63 ห้องสมุดปิดทำการเนื่องจากมีการระบาดของ “ไวรัสโควิด-19"
วันที่ 5,7,12,14,19,21,26,28 พ.ค.63 ห้องสมดเปิดทำการเวลา 10.00-14.00 เพื่อให้บริการยืม-คืนหนังสือ งดบริการพื้นที่ ไม่ได้เปิดประตูอัตโนมัติ
วันที่1-19 มิ.ย. 63 ห้องสมุดเปิดทำการ 09.30-15.00 น. เพื่อให้บริการยืม-คืนหนังสือ งดบริการพื้นที่ ไม่ได้เปิดประตูอัตโนมัติ
วันที่ 22 มิ.ย. -31 ก.ค.63 ห้องสมุดเปิดทำการ 08.30-16.30 เพื่อให้บริการยืม-คืนหนังสือ บริการพื้นที่นั่งอ่าน 77 ที่นั่ง เปิดประตูอัตโนมัติ
วันที่ 6 ก.ค. 63 ห้องสมุดหยุดทำการเนื่องจากหยุดชดเชยวันเข้าพรรษา
วันที่ 7 ก.ค. 63 ห้องสมุดหยุดทำการเนื่องจากหยุดชดเชยอาสาฬหบูชา
วันที่ 27 ก.ค. 63  ห้องสมุดหยุดทำการเนื่องจากหยุดชดเชยวันสงกรานต์
วันที่ 28 ก.ค 63 ห้องสมุดหยุดทำการเนื่องจากวันเฉลิมพระชนพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ร.10
วันที่ 12 ส.ค.63 ห้องสมุดหยุดทำการเนื่องจากวันเฉลิมพระชนพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปีหลวงและวันแม่แห่งชาติ
วันที่ 4, 7 ก.ย.63 ห้องสมุดหยุดทำการเนื่องจากหยุดชดเชยวันสงกรานต์
วันที่เสาร์ ที่ 26 ก.ย. 63 ห้องสมุดเปิดทำการ