สถิติการบริการ ยืมระหว่างห้องสมุด ตุลาคม 2547- กันยายน 2548)
เดือน Interlibrary Loan Book Mobile
ให้ยืม ขอยืม ให้ยืม ขอยืม รับคืนต่างห้องสมุด
ตุลาคม 3 9 13 24 69
พฤศจิกายน 6 9 35 50 103
ธันวาคม 1 3 22 42 104
มกราคม 2 4 23 45 84
กุมภาพันธ์ 3 6 26 26 74
มีนาคม 1 2 35 27 63
เมษายน 1 2 4 23 42
พฤษภาคม 3 6 28 26 60
มิถุนายน 4 8 46 60 74
กรกฎาคม 2   30 54 89
สิงหาคม 2   51 62 93
กันยายน 4 3 27 65 104
รวม 32 52 340 504 959