สถิติการใช้นิตยสาร ของห้องสมุดสตางค์ มงคลสุข  
เดือน ตุลาคม 2546 - กันยายน 2547
เดือน จำนวนครั้งที่ใช้วารสาร รวม
  ถ่ายเอกสาร หยิบอ่านภายในห้องสมุด ยืมออกนอกห้องสมุด  
 ต.ค. 46  - - -  -
 พ.ย. 46 - - -  -
 ธ.ค. 46 - - -  -
 ม.ค. 47  -  -  -  -
 ก.พ. 47 6 42 26 74
 มี.ค. 47 7 21 3 31
 เม.ย 47 1 1  - 2
 พ.ค. 47   - 9  - 9
 มิ.ย. 47 4 12  - 16
 ก.ค. 47 4 2 4 10
 ส.ค. 47 15  - 31 46
 ก.ย. 47 29  - 62 91
รวม 66 87 126 279
หมายเหตุ
 -- เดือน เมษายน - มิถุนายน 2547 อยู่ในช่วงปรับปรุงห้องสมุด
 -- นิตยสารที่ห้องสมุดทำการบอกรับจำนวน 3 รายชื่อ คือ Fortune, Reader's Digest, Time