สถิติการใช้วารสาร/นิตยสารไทย (ฉบับพิมพ์) ที่ห้องสมุดบอกรับ ประจำปีงบประมาณ 2556 (ตุลาคม 2555- กันยายน 2556)
                             
ลำดับที่ รายชื่อ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม
1 ซีเคร็ต = Secret*             16 16 16 20 6 24 98
2 ไซแอนซ์ อิลลัสเตรเต็ด = Science Illustrated 13 20 26 23 33 9 10 12 13 12 13 20 204
3 เที่ยวรอบโลก 11 11 21 13 5 6 7 6 6 7 11 6 110
4 มติชนสุดสัปดาห์ 17 17 11 17 10 9 13 17 18 15 12 9 165
5 วารสารสารสนเทศศาสตร์ 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 5
6 สรรสาระ (Reader's Digest) 6 22 10 10 9 6 3 9 7 3 12 5 102
7 สารคดี 6 5 11 12 7 10 9 12 5 9 8 9 103
8 อนุสาร อ.ส.ท. 6 5 8 10 12 3 9 4 4 7 2 4 74
9 CHIP Magazine** 6 3 2 8 3 5 5 2 0 0 0 0 34
10 National Geographic (ฉบับภาษาไทย) 14 21 14 24 22 15 19 11 13 12 22 17 204
11 PC Today 11 16 6 9 5 12 5 10 9 14 5 5 107
12 Update 8 5 7 6 10 7 7 5 10 5 9 7 86
13 Windows IT Pro*                 2 2 3 2 9
รวม 99 125 116 132 116 82 103 105 103 106 103 111 1301
หมายเหตุ  *ซีเคร็ต = Secret  เริ่มบอกรับเดือน เมษายน 2556 
                * Windows IT Pro  เริ่มบอกรับเดือน มิถุนายน 2556
              ** CHIP Magazine หยุดผลิตตั้งแต่เดือนเมษายน 2556
สถิติการใช้นิตยสารต่างประเทศ (ฉบับพิมพ์) ที่ห้องสมุดบอกรับ ประจำปีงบประมาณ 2556 (ตุลาคม 2555- กันยายน 2556)
                             
ลำดับที่ รายชื่อ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม
1 American Scientist 0 0 1 2 0 5 1 0 0 0 0 0 9
2 Chemistry World 0 0 0 0 4 1 0 0 0 0 1 0 6
3 National Geographic (Eng Edt) 12 9 3 4 1 2 1 5 2 0 9 4 52
4 Nature 7 18 7 8 1 5 10 4 9 1 7 8 85
5 News Scientist 19 4 1 10 5 2 7 10 5 3 5 12 83
6 Newsweek 6 10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 18
7 Reader's Digest (Eng Edt) 9 5 5 10 9 3 1 9 8 4 6 3 72
8 Science 8 4 2 5 8 5 2 2 4 2 7 7 56
9 ScienceNews 9 1 0 2 1 0 0 1 0 0 0 1 15
10 Scientific American 0 0 1 1 13 0 0 0 0 0 0 0 15
11 Time 10 4 4 7 5 12 1 5 11 8 8 14 89
รวม 80 55 24 49 47 35 23 36 39 18 43 51 500