สถิติการใช้วารสาร/นิตยสารไทย (ฉบับพิมพ์) ที่ห้องสมุดบอกรับ ประจำปีงบประมาณ 2562 (ตุลาคม 2561 - กันยายน 2562)
                             
ลำดับที่ รายชื่อ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม
1 ชีวจิต 18 13 3 7 6 8 7 7 2 17 6 3 97
2 ไซแอนซ์ อิลลัสเตรเต็ด = Science Illustrated* 18 4 25 31 6 6 5 24 11 3 1 2 136
3 เที่ยวรอบโลก 2 6 4 6 2 5 7 4 6 6 4 3 55
4 มติชนสุดสัปดาห์ 17 13 13 13 6 15 12 14 20 8 7 14 152
5 สารคดี 4 9 4 7 4 8 4 2 6 5 2 4 59
6 อนุสาร อ.ส.ท. 4 6 3 2 2 3 4 2 3 6 4 1 40
7 National Geographic (ฉบับภาษาไทย) 18 13 5 8 5 4 9 9 6 6 6 13 102
                             
รวม 81 64 57 74 31 49 48 62 54 51 30 40 641
หมายเหตุ  *ไซแอนซ์ อิลลัสเตรเต็ด = Science Illustrated ยุติการผลิตฉบับพิมพ์ ตั้งแต่เดือน กรกฎาคม 2562 
สถิติการใช้วารสาร/นิตยสารต่างประเทศ (ฉบับพิมพ์) ที่ห้องสมุดบอกรับ ประจำปีงบประมาณ 2562 (ตุลาคม 2561- กันยายน 2562)
                             
ลำดับที่ รายชื่อ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม
1 Time  (Asia edition) 5 7 9 7 5 5 8 5 7 8 9 10 85
                             
รวม 5 7 9 7 5 5 8 5 7 8 9 10 85