สถิติการใช้วารสาร/นิตยสารไทย (ฉบับพิมพ์) ที่ห้องสมุดบอกรับ ประจำปีงบประมาณ 2563 (ตุลาคม 2562 - กันยายน 2563)
                             
ลำดับที่ รายชื่อ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม
1 ชีวจิต 10 6 6                   22
2 เที่ยวรอบโลก* 18 2 1                   21
3 มติชนสุดสัปดาห์ 18 15 10                   43
4 สารคดี 6 9 4                   19
5 อนุสาร อ.ส.ท. 3 5 7                   15
6 National Geographic (ฉบับภาษาไทย) 8 9 10                   27
                             
รวม 63 46 38 0 0 0 0 0 0 0 0 0 147
หมายเหต  *เที่ยวรอบโลก เลิกบอกรับเดือน พฤศจิกายน 2562
สถิติการใช้วารสาร/นิตยสารต่างประเทศ (ฉบับพิมพ์) ที่ห้องสมุดบอกรับ ประจำปีงบประมาณ 2563 (ตุลาคม 2562- กันยายน 2563)
                             
ลำดับที่ รายชื่อ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม
1 Time  (Asia edition) 3 12 3                   18
                             
รวม 3 12 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18