สถิติการใช้วารสาร/นิตยสารไทย (ฉบับพิมพ์) ที่ห้องสมุดบอกรับ ประจำปีงบประมาณ 2563 (ตุลาคม 2562 - กันยายน 2563)
                             
ลำดับที่ รายชื่อ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม
1 ชีวจิต 10 6 6 14 8 3 0 0 3 4 6 9 69
2 เที่ยวรอบโลก* 18 2 1 5 2 1 0 0 0 3 3 0 35
3 มติชนสุดสัปดาห์ 18 15 10 19 15 5 0 0 2 10 9 12 115
4 สารคดี*** 6 9 4 15 6 2 0 0 3 0 0 0 45
5 อนุสาร อ.ส.ท.*** 3 5 7 6 8 5 0 0 0 0 1 0 35
6 National Geographic (ฉบับภาษาไทย)** 8 9 10 5 3 2 0 0 1 0 0 0 38
                             
รวม 63 46 38 64 42 18 0 0 9 17 19 21 337
หมายเหต  *เที่ยวรอบโลก เลิกบอกรับเดือน พฤศจิกายน 2562
              **National Geographic เลิกบอกรับเดือน มีนาคม 2563
              ***สารคดี และ อนุสาร อ.ส.ท. เลิกบอกรับเดือน มิถุนายน 2563
                เดือน เมษายน-พฤษภาคม งดบริการเนื่องจากสถานการณ์ไวรัสโคโรนา (COVID-19)
สถิติการใช้วารสาร/นิตยสารต่างประเทศ (ฉบับพิมพ์) ที่ห้องสมุดบอกรับ ประจำปีงบประมาณ 2563 (ตุลาคม 2562- กันยายน 2563)
                             
ลำดับที่ รายชื่อ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม
1 Time  (Asia edition) 3 12 3 5 3 2 0 0 0 1 1 0 30
                             
รวม 3 12 3 5 3 2 0 0 0 1 1 0 30
หมายเหตุ  เดือน เมษายน-พฤษภาคม งดบริการเนื่องจากสถานการณ์ไวรัสโคโรนา (COVID-19)