สถิติการใช้วารสาร/นิตยสารไทย (ฉบับพิมพ์) ที่ห้องสมุดบอกรับ ประจำปีงบประมาณ 2564 (ตุลาคม 2563 - กันยายน 2564)
                             
ลำดับที่ รายชื่อ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. รวม
1 มติชนสุดสัปดาห์ 9 14 12 0 14               49
                             
รวม 9 14 12 0 14 0 0 0 0 0 0 0 49
หมายเหตุ  เดือน ม.ค. 2564 ปิดพื้นที่บริการ