สถิติบริการเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการศึกษา ปีงบประมาณ 2547 (ต.ค. 46 – ก.ย.47)
ลำดับที่ รายการสื่อที่ให้บริการ จำนวน หน่วย
1 เทปวีดิทัศน์ พร้อมเครื่องเล่นเทปวีดิทัศน์ 290 / 410 ครั้ง / คน
2 เทปบันทึกเสียง  พร้อมเครื่องเล่นเทปเสียง 371 / 371 ครั้ง / คน
3 เครื่องเล่นแผ่น VCD พร้อม  แผ่น 450 / 512 ครั้ง / คน
4 บริการเครื่องฉายสไลด์  5/25  ครั้ง / คน
5 บริการหุ่นจำลอง (Model) 14 / 27 ครั้ง / คน
6 บริการสำเนาเทปวีดิทัศน์  11/20 ครั้ง / คน
7 บริการสำเนาเทปบันทึกเสียง 912 / 1,746 ครั้ง / คน
8 บริการสำเนาแผ่นซีดีรอม 44 / 107 ครั้ง / คน
9 บริการบันทึกเสียงเป็น MP3 34 / 76 ครั้ง / คน
10 บริการแปลงสัญญาณเทปเป็น Digital 76 / 85 ครั้ง / คน
11 บริการบันทึกเทปคำบรรยาย 402 / 402 ม้วน / ชั่วโมง
12 บริการห้องบันทึกเสียง 23 ครั้ง 
13 บริการตัดต่อเทปวีดิทัศน์ 24  ครั้ง
14 บริการเครื่องคอมพิวเตอร์ 459 / 459 ครั้ง / คน
15 บริการสแกนภาพและตกแต่งภาพ 1,220 ภาพ
16 ขอใช้ห้องอบรม / สัมมนา 41 / 1,053 ครั้ง / คน
17 ขอใช้ห้องประชุมกลุ่มย่อย 51 / 346 ครั้ง / คน
18 บริการติดตั้งกล้องถ่ายวิดีทัศน์ , LCD , visual 20 ครั้ง 
19 บริการซ่อมเครื่องเล่นเทปวิดีทัศน์ / ทำความสะอาดหัวเทป 35 ครั้ง
20 บริการซ่อมเครื่องเล่นเทปเสียง 27 ครั้ง